Schválené národné štandardy zamestnaní v XXV. etape tvorby a revízie

20.04.2022

V termíne od 13. marca 2022 do 28. marca 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXV. etapy 75 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXV. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Dojič kráv, oviec a kôz
 2. Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
 3. Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Vedúci bane/ lomu

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Technológ farbiacich procesov (kolorista)

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Montážny pracovník vo výrobe nábytku
 2. Operátor stroja na rezanie dreva
 3. Operátor strojov pri výrobe konštrukčných materiálov na báze dreva
 4. Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
 5. Technik pre správu lesného majetku

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe
 2. Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe
 2. Zlievarenský špecialista metalurg

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
 2. Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Montér elektrických inštalácií
 2. Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe
 3. Špecialista elektronických zariadení
 4. Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji
 5. Špecialista predaja elektrotechnických systémov

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Železiar v stavebníctve
 2. Montážnik výplne stavebných otvorov
 3. Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)
 4. Technik automatizácie budov

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby

 1. Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry
 2. Lodník
 3. Pracovník technickej údržby tunela
 4. Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry
 5. Technický pracovník cestnej infraštruktúry
 6. Dispečer leteckej prevádzky
 7. Letecký meteorológ
 8. Pilot na diaľku
 9. Riadiaci pracovník (manažér) v leteckej doprave
 10. Technik cestnej dopravy
 11. Technik technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

 1. Finančný poradca v ostatných sektoroch finančného trhu
 2. Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve
 3. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Hlavný osvetľovač
 2. Osvetľovač
 3. Správca historických pamiatok
 4. Správca prírodných pamiatok
 5. Asistent produkcie
 6. Digitalizátor kultúrneho dedičstva
 7. Etnológ
 8. Operátor technickej kontroly vysielania a výroby
 9. Technik jednokamerového voza

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia (centrum voľného času, školský internát)
 2. Riaditeľ základnej/strednej/jazykovej školy
 3. Školský logopéd
 4. Učiteľ gymnázia
 5. Učiteľ konzervatória
 6. Učiteľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Čatár
 2. Desiatnik
 3. Slobodník
 4. Pedagóg väzenskej služby
 5. Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
 2. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií
 3. Špecialista náboru a výberu pracovníkov
 4. Špecialista v oblasti investícií
 5. Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Sestra samosprávneho kraja
 2. Hepatológ
 3. Neuropsychiater
 4. Pneumoftizeológ
 5. Reumatológ
 6. Operátor dispečingu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby
 7. Odborný pracovník krízových intervencií
 8. Odborný pracovník pre marginalizované skupiny obyvateľstva
 9. Odborný pracovník tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
 10. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti
 11. Riadiaci zdravotnícky pracovník – psychológ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.