Desiatnik

DesiatnikDesiatnik vykonáva a riadi činnosti s vojenskou technikou alebo materiálom podľa ustanovených, nacvičených a zautomatizovaných postupov so zvýšenou psychickou alebo fyzickou pracovnou záťažou. Desiatnik velí obsluhe, osádke, stanici alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne v boji podľa rozkazov veliteľa. Riadi prípravu, výcvik podriadených a zodpovedá za splnenie zadaných úloh. Obsluhuje, riadi a zabezpečuje funkčnosť a údržbu zložitých zbraňových systémov, špeciálnych bojových vozidiel a vojenskej techniky podľa ustanovenej dokumentácie a postupov. Vykonáva rutinné činností pri vykonávaní obsluhy a údržby zbraňových systémov a vojenskej techniky alebo pri vedení administratívy. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje vedenie evidencie a skladovanie vojenského materiálu. Zodpovedá za plné využitie bojových možností zbraňových systémov a špeciálnej vojenskej techniky v rôznych situáciách, aj v sťažených klimatických a prírodných podmienkach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496292/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom: Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1, § 4, § 5, § 5a, § 6 Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z . o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 319/2021 Z. z.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Vychádza sa z Prílohy č. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov.
ISCO-08
0310
SK ISCO-08
0310001
ESCO
19
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0310001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie administratívy, evidencie a skladovanie vojenského materiálu vo svojej pôsobnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
3
zásady ochrany pred bojovými biologickými prostriedkami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
taktické postupy a činnosti jednotiek pozemných a vzdušných síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
3
taktické postupy a činnosti malých jednotiek pozemných a vzdušných síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy ženijného zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné zásady prípravy, výcviku, velenia obsluhe, osádke, stanici alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne v boji a základné zásady riadenia v týchto oblastiach
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Špecializačné štúdium, certifikačná príprava, kurzy na vojenskú hodnosť, kurzy na výkon danej funkcie.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné metódy a princípy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vnútorných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
3
spôsoby a postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spisovanie hlásení a vedenie príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
3
vedenie administratívy, evidencie a skladovanie vojenského materiálu vo svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
3
ošetrovanie a údržba pridelenej výzbroje a techniky v súlade so zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia a použitie pridelenej techniky, osobnej zbrane a prideleného zbraňového systému s príslušnou muníciou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
záchranné práce pri požiaroch, povodniach, živelných pohromách, dopravných nehodách, priemyselných haváriách, kalamitných situáciách a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
3
výkon radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v základnom rozsahu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
efektívna príprava na bojovú činnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
3
aplikácia zásad a postupov pri vykonávaní bojovej činnosti jednotky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia zásad a spôsobov pri vykonávaní bojovej činnosti malých jednotiek na taktickom stupni velenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
velenie obsluhe, osádke, stanici alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne v boji podľa rozkazov veliteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie prípravy, výcviku podriadených a zodpovednosť za splnenie zadaných úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Chladné zbrane
Výzbroj
Pyrotechnika
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.