Etnológ

EtnológEtnológ skúma vznik a formovanie rôznych kultúr, ich hmotné, duchovné a sociálne stránky. Skúma, ako sa prostredníctvom kultúry prejavuje človek. Študuje spôsoby, akými si človek vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje ako člen určitej spoločnosti. Pri štúdiu rôznych ľudských kultúr aplikuje poznatky viacerých prírodných a sociálnych vied. Zameriava sa pri tom predovšetkým na otázky rasy, etnicity, rodu a identity členov rôznych komunít, ako aj povahy náboženských javov a vzťahov v nich, jestvovanie rituálov a presvedčení o usporiadaní sveta či prejavy materiálnej kultúry a folklóru. V rámci výskumnej práce realizuje kvalitatívny terénny výskum. Pozorovaním a rozhovormi popisuje a analyzuje určitú kultúru vo vzťahu k istej spoločnosti v konkrétnom čase a priestore, pričom využíva aj archívne a historické pramene. Porovnáva vzťahy a podobnosti medzi charakteristikami rôznych národov v historickej perspektíve. Uplatňuje sa vo vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúciách, múzeách, osv...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496064/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2632
SK ISCO-08
2632004
ESCO
1004
SK NACE Rev. 2
M72
CPA 2015
M72
Príslušnosť k povolaniu
2632004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
religionistika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Odborná terminológia v cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
6
lingvistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
história
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
muzeológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
európska mytológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jazyk, myslenie a kultúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna a materiálna kultúra
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Odevy, strava, staviteľstvo a bývanie, remeslá a výroba.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky etnologického výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Terénny výskum, kvalitatívne metódy - pozorovanie a rozhovor, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny etnológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociokultúrne štúdium a etnológia rodiny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európska a mimoeurópska etnológia a folkloristika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória etnológie a etnografie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrne regióny Slovenska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudové umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a žánre folklóru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kalendárne obyčaje a obyčaje životného cyklu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obradová kultúra európskych národov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kategórie a pojmy etnicity
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etnická história a štruktúra Slovenska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európske minority a migračné štúdiá
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrna a sociálna antropológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
regionalistika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
civilizácie a kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrna identita, etnicita a multikulturalizmus
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúra ako adaptačný, normatívny, symbolický a kognitívny proces
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych humanitných vied
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Digitálne umenia
7
zásady, metódy a postupy prieskumov a analýz v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o marketingu v kultúre.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
dejiny antropologického myslenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
urbánna a rurálna antropológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
etnomuzikologické poznatky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore etnológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh projektov v oblasti etnológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov v oblasti etnológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných úloh v odbore etnológia, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výsledkov výskumov a poznatkov z etnológie pri rozvoji skúmanej komunity
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v etnológii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
publikovanie vo vedeckých, odborných a populárno-vedných periodikách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
expertná, poradenská a prednášková činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore etnológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odborno-poradenskej, metodickej a informačno-dokumentačnej činnosti pre kultúrne zariadenia, iné právnické a fyzické osoby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach v oblasti etnológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nadväzovanie kontaktov a komunikácia s členmi skúmanej komunity
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva a informatizácie kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Digitálne umenia
7
využívanie najnovších informačno-komunikačných technológií a mediálnych edukačných programov v pedagogickej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: V rámci etnologickej praxe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.