Špecialista v oblasti investícií

Špecialista v oblasti investíciíŠpecialista v oblasti investícií zabezpečuje prípravu a realizáciu investícií organizácie v zmysle schválených kontraktov a interných predpisov. Podieľa sa na analýzach investičných príležitostí organizácie, vypracováva investičné projekty a zámery, zabezpečuje ich schvaľovanie a koordinuje ich realizáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6892/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422001
ESCO
999
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
2422001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady morálneho kódexu a mlčanlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Investičný manažment: význam investícií a ich členenie, zdroje financovania investícií, postupy plánovania investícií, metódy, techniky a etapy vyhodnocovania efektívnosti investícií a projektov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
strategický manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania a aplikácie koncepčných a strategických zámerov a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Inteligentné zmluvy
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti realizácie investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v oblasti investícií: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Digitalizácia pracovného miesta
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby analýz ekonomickej výhodnosti investícií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
Elektronizácia dokumentov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava investičného plánu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov koncepcií a plánov investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vyhodnocovanie realizácie investičného celku a návrh nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sledovanie investície a hodnotenie dosahovaných výsledkov. Posudzovanie a vyhodnocovanie stanoveného rozpočtu, času, funkčnosti s reálnym stavom investičného celku.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality pri realizácii vybraných investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické vyhodnocovanie úspešnosti investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie ekonomických rozborov a analýz podľa potrieb organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
analýza situácie organizácie súvisiacej s plánovanou investíciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Určenie rozsahu investícií, investičného horizontu, vzťahu k riziku a požadovaného výnosu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza súčasných/budúcich investičných príležitostí organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia podnikateľských príležitostí, spracovanie predbežnej technicko-ekonomickej štúdie a pod. Vyhodnocovanie investičnej príležitosti efektívnosti investícií v rámci stanoveného rozpočtu (z pohľadu ekonomického, technicko-technologického, finančnej stability, dopadu na životné prostredie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia potrieb organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia investičných potrieb, technických riešení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení financovania investičného celku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre tvorbu finančného plánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení financovania investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie investičného projektu, vrátane kontrahovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výber investičných nástrojov a voľba investičnej stratégie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s realizáciou investičného celku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
7
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie mesačných prehľadov o vecnom a finančnom plnení jednotlivých investičných projektoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov pre evidenciu súvisiacu so správou majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zaradenie/vyradenie majetku organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie projektovej dokumentácie v oblasti investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava dokumentácie súvisiacej so získaním externého dodávateľa pri realizácii investícií – podklady na výberové konania, dohadovanie a uzatváranie obchodných zmlúv a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
Elektronizácia dokumentov
7
vypracovávanie záverečnej správy súvisiacej s realizáciou investičného celku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Technický stav investície, finančné plnenie, hodnotenie dodávateľa a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. s oddeleniami stratégie, financií, prevádzky, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
plánovanie a operatívne riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
koordinácia a riadenie povoľovacieho procesu v oblasti investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava štúdie dopadu, žiadosti o povolenie na realizáciu investičného celku a pod. Koordinácia činností pri správnom územnom a stavebnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činností súvisiacich s realizáciou investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Koordinácia a kontrola zrealizovaných činností interných a externých subdodávateľov. Vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie komplexného interného/externého projektu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.