Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve

Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctveOdborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve vypracováva podklady na spracovanie výplat provízií. Vyhodnocuje predajné výsledky jednotlivých distribučných sietí, plnenie predajného plánu, motivačné súťaže a bonusy. Rieši reklamácie k vyplateným províziám. Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve pripravuje podklady k novým zmluvám pre poisťovacích agentov a maklérske spoločnosti. Pracovník nahráva informácie do informačného systému a spracováva provízne sadzobníky (okrem samotných výplat).
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
4066/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3321
SK ISCO-08
3321002
ESCO
1495
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
3321002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pre nahrávanie a spracovávanie províznych sadzobníkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Softverizácia
6
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
informačný systém poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
InsurTech
6
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
6
postupy a psychológia predaja poistných produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V súvislosti s výplatou provízií.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v poistných zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie podkladov pre spracovanie výplat provízií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
verifikácia poistných zmlúv v informačnom systéme
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie systémových a finančných nástrojov v organizácii
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
InsurTech
Softverizácia
SMART Work
6
vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie predajných výsledkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Plnenie predajného plánu, motivačné súťaže a bonusy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
nahrávanie a spracovávanie províznych sadzobníkov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov k novým zmluvám pre poisťovacích agentov, maklérske spoločnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
spracovávanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
riešenie reklamácií v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: S ohľadom na výplatu provízií.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.