Finančný poradca v ostatných sektoroch finančného trhu

Finančný poradca v ostatných sektoroch finančného trhuFinančný poradca v ostatných sektoroch finančného trhu poskytuje odbornú pomoc, informácie, stanoviská, odporúčania k osobným finančným plánom klienta v súvislosti s jednou alebo viacerými finančnými službami a vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb, vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet. Finančný poradca môže vykonávať tieto činnosti v oblasti kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia. Finančný poradca v sektore kapitálového trhu, okrem úloh uvedených v základnej charakteristike poskytuje investičné služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
4599/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFinancial advisor in other sectors of the financial market
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch)
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d)
Poznámka: Osvedčenie sa vydáva na základe úspešného vykonania odbornej skúšky, ktorá je vyžadovaná osobitným právnym predpisom.

Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 84 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2412
SK ISCO-08
2412001
ESCO
801
SK NACE Rev. 2
K64,K66
CPA 2015
K64,K66
Príslušnosť k povolaniu
2412001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základný prehľad princípov a nástrojov, marketingová stratégia.
Perspektíva: Aktuálna
4
občianske právo, vlastníctvo, Občiansky zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v sektoroch finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov, Zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
4
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
verejné financie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Úlohy a funkcie finančného trhu, členenie finančného trhu, hlavné trendy vo vývoji finančného trhu, maklérska činnosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Nutné, ak má finančný poradca registráciu v sektore prijímania vkladov alebo v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy obchodovania s cennými papiermi
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Predovšetkým základy, hlbšie vedomosti sú nutné, ak má finančný poradca registráciu v sektore kapitálového trhu.
Perspektíva: Aktuálna
4
kapitálové trhy, maklérska činnosť
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Nutné, ak má finančný poradca registráciu v sektore kapitálového trhu.
Perspektíva: Aktuálna
4
dôchodkové produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Princípy a spôsoby využitia, základný prehľad troch pilierov a súkromného dôchodkového zabezpečenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné povinnosti, psychológia a postupy finančného poradenstva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Všeobecný prehľad.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Všeobecný základ.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy obchodu s nehnuteľnosťami
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie právnych noriem v oblasti finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy obchodovania s finančnými produktmi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo finančných nástrojoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie zmluvných podmienok v rámci obchodného financovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie relevantných legislatívnych zmien v oblasti finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie cenových ponúk
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie finančných plánov klientovi.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie nestrannej analýzy rizík klienta a dostupných finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie formulárov a hlásení pre štátne orgány
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktualizácia údajov o klientoch finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V databáze.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V prípade finančného poradcu v sektore kapitálového trhu.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie odbornej pomoci, informácií a stanovísk súvisiacich s finančnými službami a odporúčaní v súvislosti s osobným finančným plánom klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uzatváranie a zmeny zmlúv o finančných službách na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aj ohľadom napríklad plnenia zmluvných podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.