Letecký meteorológ

Letecký meteorológLetecký meteorológ poskytuje relevantné a aktuálne informácie o priebehu počasia nad danou oblasťou. Na základe numerických predpovedných modelov vypracúva a poskytuje predpovede poveternostných podmienok nielen pri zemi, ale aj v štandardných tlakových hladinách. Rovnako v prípade potreby poskytuje pilotom konzultácie ku konkrétnym prípadom. Letecký meteorológ spolupracuje s meteorologickým pozorovateľom a spracováva obdržané údaje z meteostaníc do svojich predpovedí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
496006/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENAeronautical meteorologist
ENAviation meteorologist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2112
SK ISCO-08
2112001
ESCO
346
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
2112001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Odporúčaný anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia s pilotmi počas predletovej prípravy.
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Fyzika oblakov a zrážok, fyzika hraničnej vrstvy atmosféry.
Perspektíva: Aktuálna
7
aerodynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemizmus atmosféry
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzťah procesov a javov vyskytujúcich sa v atmosfére
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Synoptická meteorológia a základy numerickej meteorológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
modely a diagramy z oblasti meteorológie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístrojová technika v meteorológii
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Interpretácia informácií z meteoradaru.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
klimatológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základy klimatológie (klimatológia SR ale aj sveta).
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá na zostavovanie meteorologických správ a prieskumov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania inovatívnych technológií v rámci meteorologických prístrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
numerické analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Interpretácia numerických modelov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia používaná v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mimoriadne bezpečnostné situácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovný stres
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v príručkách, pokynoch a kódoch na výrobu hydrometeorologických pozorovaní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v meteorologických údajoch, správach a predpovediach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v terminológii, fyzikálnych vzťahoch, základných jednotkách a ich vzájomných súvislostiach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie, kontrola a spracovávanie výsledkov (posudkov) prieskumných prác, meteorologických meraní a pozorovaní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie meteorologických prvkov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
vykonávanie meraní meteorologických prvkov pomocou meracích prístrojov a pozorovanie meteorologických javov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
numerické vyhodnocovanie meteorologických a klimatologických údajov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému predpovedí A-LEAF
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie synoptických máp a príprava predpovedí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia hydrometeorologických údajov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia inovatívnych technológií a meteorologických prístrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.