Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovaniaRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania je vysokokvalifikovaný pracovník, ktorý metodicky a manažérsky riadi, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje plnenie náročných úloh z oblastí podľa začlenenia svojho pracovného miesta v hierarchii firemnej a organizačnej štruktúry. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených zamestnancov a zabezpečuje ich rozvoj. Navrhuje stratégie a koncepcie v riadenej oblasti a kontroluje dodržiavanie právnych predpisov. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania sa podieľa na zabezpečení plnenia obchodných plánov a kvality činností. Spolupracuje na plánovaní a na tvorbe rozpočtov, na rozvoji produktov a obchodných vzťahov. Monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za plnenie plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Analyzuje riziká procesov a činností v gescii svojho odboru a navrhuje riešenia na ich elimináciu a riadenie. Zabezpeču...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
4594/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCEO
ENCFO
ENCompliance officer
ENCSO
ENManaging director
ENSales director
SKČlen predstavenstva
SKGenerálny riaditeľ
SKInterný riaditeľ
SKKonateľ
SKManažér odbytu
SKObchodný riaditeľ
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d)
Poznámka: Osvedčenie sa vydáva na základe úspešného vykonania odbornej skúšky, ktorá je osobitným právnym predpisom vyžadovaná od štatutárov resp. vedúcich zamestnancov finančného agenta.

Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Poznámka: Potvrdenie sa vydáva na základe úspešného ukončenia predpísaného finančného vzdelávania podľa osobitných predpisov. Vyžaduje sa pre štatutárov a vedúcich zamestnancov finančných agentov.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odborná prax v sektore sa povinne vyžaduje u štatutárneho orgánu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a odborného garanta, v trvaní od 12 do 84 mesiacov, podľa typu spoločnosti podľa §21 zákona.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
1346
SK ISCO-08
1346006
ESCO
242
SK NACE Rev. 2
K64,K65,K66
CPA 2015
K64,K65,K66
Príslušnosť k povolaniu
1346006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment malého a stredného podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
6
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
5
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v sektoroch finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
6
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
Technológia distribuovaných záznamov (DLT)
6
informačné povinnosti, psychológia a postupy finančného sprostredkovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
Online interná a externá komunikácia
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie legislatívnych zmien do stratégie riadenia vo zverenej oblasti finančného sprostredkovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri plánovaní a tvorbe rozpočtov v oblasti finančného sprostredkovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie a vyhodnocovanie financovania projektov, programov a aktivít
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológia distribuovaných záznamov (DLT)
6
využívanie systémových a finančných nástrojov v organizácii
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
analýza rizík, procesov a činností v oblasti finančného sprostredkovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológia distribuovaných záznamov (DLT)
6
vypracovávanie a príprava podkladov a správ v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie sťažností a konfliktov v oblasti finančného sprostredkovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
6
riadenie manažmentu organizácie, koordinácia výsledkov práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia fungovania organizácie/podniku/spoločnosti z personálneho a odborového hľadiska
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
Online interná a externá komunikácia
6
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
6
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a realizácia hodnotiacich - motivačných rozhovorov s podriadenými zamestnancami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažovanie vzťahov s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
Online interná a externá komunikácia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.