Technik cestnej dopravy

Technik cestnej dopravy Technik cestnej dopravy prijíma vozidlá do opravy. Na základe popisu určuje závadu a jej rozsah na vozidle. Zadeľuje prácu pre mechanikov pridelením vozidla, preberá a kontroluje vykonanú prácu na vozidle. Prijíma objednávky, rozdeľuje ich na prepravu, kontroluje výkazy po preprave, dáva pokyny vodičom o zmenách prepravy, posudzuje výkony vodičov. Vedie požadovanú evidenciu personálu aj techniky, pripravuje informácie o dopravnej situácii. Spracováva spotrebu pohonných hmôt vozidiel, určuje a analyzuje správnosť vykázanej spotreby, prijíma opatrenia pri nadspotrebe a zároveň spracováva smernice na dodržanie stanovenej spotreby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7035/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKGaráž majster
SKSmenový majster dielne
SKTechnik-analytik PHM
SKDispečer dopravy (osobnej, nákladnej)
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119034
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
3119034

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy fakturácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kancelárska technika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autoelektronika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy diagnostiky motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti pracovného času vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štruktúra a organizácia cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy a spôsoby využitia diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné systémy v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy dopĺňania a výmeny prevádzkových a pohonných hmôt
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardizované postupy v rámci činnosti dispečera v logistike a poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy dopravného plánovania
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Efektívnejšie využívanie inteligentných dopravných systémov a smart cities
6
záznamové zariadenia v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v poskytovaných službách a produktoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Efektívnejšie využívanie inteligentných dopravných systémov a smart cities
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie činnosti autoservisu alebo jeho časti (dielne)
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola kvality realizovaných prác v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a posudzovanie bezpečnosti práce v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola disponibilných pohonných hmôt
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meranie výkonnosti mechanikov a dielne
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné diagnostikovanie porúch dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie pracovnej činnosti zamestnancov v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonané autoservisné činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie prevádzkovej dokumentácie v oblasti údržby dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie záznamových zariadení v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prideľovanie práce mechanikom a/alebo iným odborným pracovníkom dielne
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.