Technik cestnej dopravy

Technik cestnej dopravy Technik cestnej dopravy prijíma vozidlá do opravy. Na základe popisu určuje závadu a jej rozsah na vozidle. Zadeľuje prácu pre mechanikov pridelením vozidla, preberá a kontroluje vykonanú prácu na vozidle. Prijíma objednávky, rozdeľuje ich na prepravu, kontroluje výkazy po preprave, dáva pokyny vodičom o zmenách prepravy, posudzuje výkony vodičov. Vedie požadovanú evidenciu personálu aj techniky, pripravuje informácie o dopravnej situácii. Spracováva spotrebu pohonných hmôt vozidiel, určuje a analyzuje správnosť vykázanej spotreby, prijíma opatrenia pri nadspotrebe a zároveň spracováva smernice na dodržanie stanovenej spotreby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7035/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKGaráž majster
SKSmenový majster dielne
SKTechnik-analytik PHM
SKDispečer dopravy (osobnej, nákladnej)
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119034
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
3119034

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy fakturácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kancelárska technika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autoelektronika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy diagnostiky motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti pracovného času vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štruktúra a organizácia cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy a spôsoby využitia diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné systémy v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy dopĺňania a výmeny prevádzkových a pohonných hmôt
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardizované postupy v rámci činnosti dispečera v logistike a poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy dopravného plánovania
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Efektívnejšie využívanie inteligentných dopravných systémov a smart cities
6
záznamové zariadenia v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v poskytovaných službách a produktoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Efektívnejšie využívanie inteligentných dopravných systémov a smart cities
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie činnosti autoservisu alebo jeho časti (dielne)
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola kvality realizovaných prác v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a posudzovanie bezpečnosti práce v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola disponibilných pohonných hmôt
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meranie výkonnosti mechanikov a dielne
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné diagnostikovanie porúch dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie pracovnej činnosti zamestnancov v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonané autoservisné činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie prevádzkovej dokumentácie v oblasti údržby dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie záznamových zariadení v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prideľovanie práce mechanikom a/alebo iným odborným pracovníkom dielne
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Integrované dopravné systémy postavené na preferencií verejnej osobnej dopravy budú zárukou efektívneho využívania dopravných prostriedkov nielen v mestských aglomeráciách spolu s dostupnosťou ďalších informácií mestského charakteru – čipová mestská karta – do budúcnosti bude zabezpečovať komplexnosť informácií pre plánovanú dopravnú cestu každého občana a návštevníka mesta. V danom systéme pôjde o poskytovanie inteligentných služieb celomestského charakteru bezdrôtovým prepojením.
Charakteristika:
Titulný obrázok Informačný systém na riadenie údržby umožňuje výkonným pracovníkom údržby (údržbárom) jednoduchou, prehľadnou a intuitívnou formou zaznamenávať všetky potrebné údaje o výkone údržby tak, aby bol údržbár čo najmenej zaťažený administratívou spojenou s evidenciou výkonu a zároveň aby bol v informačnom systéme dostatok informácií potrebných na operatívne riadenie procesu údržby a pre potreby vyhodnocovania a reportovania stavu údržby a stavu udržiavaných zariadení. Sprostredkúva možnosť priamo pri oprave prezerať schémy a zapojenia zariadenia. Údržbár je on-line informovaný o zozname úloh, ktoré má vykonať, čím je umožnené riadiacim pracovníkom údržby operatívne riadiť proces údržby, meniť priority a plánovať údržbárske činnosti. Príklad využitia: ucelené viacmodulové informačné systémy na správu a údržbu majetku napr. Infor ERAM, IBM Maximo for transportation.
Charakteristika:
Titulný obrázok Sumarizácia všetkých údajov z prevádzky dopravných prostriedkov viacerých dopravcov na účely porovnávania celej škály technických údajov ich prevádzky a následné využívanie týchto údajov v procese ich vývoja a montáže u výrobcu. Spolupráca výrobcu a dopravcu na účely výroby takýchto dopravných prostriedkov novej generácie a to nielen z pohľadu ich autonómnosti. Získavanie veľkého množstva údajov zo zariadení ich jednotlivých komponentov, infraštruktúry, prevádzkového prostredia ich následným spracovaním a vyhodnocovaním s cieľom online optimalizácie a zefektívňovania prevádzky a údržby zariadení, majetku a pod. Príklad využitia: online spracovanie veľkého množstva dát v reálnom čase.
Charakteristika:
Do budúcnosti sa musí počítať s implementáciou diaľkového dohľadu a riadením dopravy realizovaným centrálne. V oblasti železničnej dopravy je očakávané využitie nasledovné: v procese modernizácie a dispečerizácie tratí za podmienok zvyšovania nárokov vo vzťahu k spoľahlivosti prevádzky železničnej infraštruktúry sa stále viac zvyšujú nároky ohľadne výkonu diaľkového dohľadu nad prevádzkou silnoprúdových zariadení. Do budúcna budú pod drobnohľadom diaľkového dohľadu silnoprúdové zariadenia ako napr. elektrický ohrev výhybiek a vonkajšie osvetlenie, náhradné zdroje elektriny a pod. Implementácia diaľkového dohľadu v riadiacich systémoch bude nastavená tak, aby mal elektrodispečer priamo v systéme komplexný prehľad o stave predmetných zariadení so štandardnými dopadmi ohľadne vizualizácie, avizovania, protokolovania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.