Operátor technickej kontroly vysielania a výroby

Operátor technickej kontroly vysielania a výrobyOperátor technickej kontroly vysielania a výroby zabezpečuje ladenie satelitov a nastavenie ich parametrov. Zabezpečuje prepájanie obrazových a zvukových signálov v rámci strediska, ako aj zo zahraničia. Zabezpečuje nastavenie kóderov, dekóderov optických a počítačových sietí. Zabezpečuje prepojenie dorozumievacieho systému v rámci strediska a zapojenia s externými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí. Má na starosti monitorovanie kontribučných a prenosových kanálov. Komunikuje s poskytovateľmi satelitných a optických prenosových kanálov. Nastavuje správne parametre televíznych signálov. Zodpovedá za prenos signálov na príslušné pracoviská. Prenos signálov zabezpečuje na základe objednávok programu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64410/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKTechnik na prepojovači
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521015
ESCO
1776
SK NACE Rev. 2
J59,J60
CPA 2015
J59,J60
Príslušnosť k povolaniu
3521015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy z oblasti bezpečnosti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy, vyhlášky a normy týkajúce sa parametrov audio a video signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zosilňovače, rozbočovače a prevodníky audio a video signálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy infraštruktúry na prenos audio a video signálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia televíznej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
technické parametre obrazového signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so zvukovou a obrazovou technikou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a procesy pri zabezpečovaní televízneho a rozhlasového prenosu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy prenosu video a audio signálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálne a počítačové systémy pri realizácii televíznej a rozhlasovej výroby a vysielania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
postupy merania technických parametrov video a audio signálu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti parametrov prijímaných a odosielaných televíznych signálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výstupných modulácií okruhov vysielania, koordinácia a zabezpečenie distribúcie a kvality modulácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie vlastnosti konkrétneho zariadenia na základe všeobecných princípov prenosu informácií elektrickým signálom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie technických parametrov obrazu a zvuku pre potreby televízneho a rozhlasového vysielania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie obrazovej a zvukovej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie kóderov a dekóderov optických a satelitných zariadení a počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie analógových, digitálnych a počítačových systémov potrebných na rozhlasové a televízne vysielanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
používanie moderných technológií v rozhlasovej a televíznej výrobe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
využívanie satelitných a optických prenosových kanálov na prenos televíznych signálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie nepretržitej prevádzky programov na prepojovači
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie nepretržitej prevádzky programov na centrálnom prepojovači a obsluha technických zariadení určených na túto činnosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie technických parametrov obrazového signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prenos video a audio signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.