Odborný pracovník pre marginalizované skupiny obyvateľstva

Odborný pracovník pre marginalizované skupiny obyvateľstvaOdborný pracovník pre marginalizované skupiny obyvateľstva vykonáva samostatné odborné činnosti poskytovaním sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb a programov znevýhodneným marginalizovaným skupinám obyvateľstva, vystaveným sociálno-spoločenskej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Prostredníctvom individuálnych potenciálov podporuje a aktivizuje život skupiny, záujem o vlastné chápanie a riešenie problémovej situácie, občiansku zodpovednosť, sebarozvoj, zmocňovanie a svojpomoc členov skupín, zabraňuje ich sociálnej dysfunkcii, poskytuje pomoc a oporu v dysfunkčných sociálnych vzťahoch. Podporuje a pomáha pri dosiahnutí požadovaných sociálnych zmien, pri odstraňovaní nežiadúcich prejavov a zabezpečení prirodzeného rozvoja sociálneho fungovania členov skupiny. Pri vykonávaní odborných činností rešpektuje individuálne potreby a potreby cieľových skupín, ich schopnosti, zvyklosti a tradíci...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496735/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: V súčasnosti, v zmysle nariadenia vlády SR č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnej práci, nie je na vykonávanie špecializovaných odborných činností v špecializovanom odbore sociálnej práce - sociálnej práce s marginalizovanými skupinami obyvateľstva, zadefinovaný špecializačný vzdelávací program.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Pri výkone odbornej činnosti, ktorou je špecializované sociálne poradenstvo, sa vyžaduje jednoročná prax v priamom styku s cieľovou skupinou (podľa § 84 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách...).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635011
ESCO
837
SK NACE Rev. 2
Q88
CPA 2015
Q88
Príslušnosť k povolaniu
2635011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
dostupné špecializované služby súvisiace s osobnými problémami a sociálnou situáciou klientov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca so skupinou, skupinová dynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Sociálny pracovník v roly facilitátora, terapeuta, konzultanta, či iniciátora, pri práci so skupinou disponuje poznatkami a skúsenosťami z oblasti psychoterapie, s metódami a technikami, ktorými dokáže riešiť vyskytnuté situácie v skupine. Cieľom sociálnej práce so skupinou je dosiahnutie požadovanej zmeny, poskytnutie pomoci členom skupiny k samorozvoju a svojpomoci, odstráneniu nežiadúcich a zaťažujúcich prejavov a zážitkov v živote členov skupiny.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna patológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trestné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rodinné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudské a občianske práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: evidencia klientov a riešených prípadov
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sociálneho zabezpečenia - sociálne poistenie, štátna sociálna podpora a sociálna pomoc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programy a projekty v sociálnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a prvky krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
cieľové skupiny sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy a techniky sociálnej práce s cieľovými skupinami - znevýhodnými marginalizovanými skupinami obyvateľstva, najmä rómskymi komunitami žijúcimi v segregovaných a periférnych lokalitách, bezdomovcami, azylantmi, dlhodobo nezamestnanými, zdravotne postihnutými občanmi, staršími ľuďmi, deťmi a mládežou a ľuďmi ohrozenými chudobou a sociálnym vylúčením.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické a metodologické východiská sociálnej práce a interdisciplinárne súvislosti sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment a projektovanie v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inkluzívne prístupy a princípy zmocňovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teórie, formy a metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská znalosť informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesijná etika v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifiká sociálnej práce s dysfunkčnou rodinou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecializované sociálne poradenstvo pre znevýhodnené marginalizované skupiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecializované sociálne poradenstvo poskytované znevýhodneným marginalizovaným obyvateľom, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, najmä obyvateľom rómskych komunít žijúcich v segregovaných a periferných lokalitách, bezdomovcom, azylantom, dlhodobo nezamestnaným, zdravotne postihnutým občanom, starším ľuďom, deťom a mládeži.
Perspektíva: Aktuálna
7
služby zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie ustanovení zákona o sociálnych službách v oblasti sprostredkovania sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a realizácia vlastného profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podnecovanie efektívnych zmien v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza problémov a možností v rôznych oblastiach sociálnej sféry
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie dôsledkov individuálnej a skupinovej intervencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza podporných kapacít rodiny a podporného kruhu fyzickej osoby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušných evidencií a dokumentácie v sociálnej službe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie individuálnych a skupinových poradenských aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie pomoci a podpory v oblasti inklúzie klientov, ktorí takúto pomoc potrebujú v dôsledku rôznych faktorov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie krízovej intervencie, sociálneho poradenstva a podpory zameranej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesionálna prezentácia vlastných stanovísk
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie podpornej siete klienta, sieťovanie a koordinovanie činnosti multidisciplinárneho tímu odborníkov a podpornej siete klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie sociálnej prevencie, vrátane depistážnej činnosti, zameranej na cielené a včasné vyhľadávanie jedincov, ktorí sa môžu ocitnúť alebo sa už ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie IS verejnej správy pre prácu s cieľovou skupinou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia sociálnych intervencií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s manažérmi a špecialistami z iných odvetví
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.