Čatár

ČatárČatár velí a organizuje chod základných vojenských skupín, tímov alebo iných organizačných prvkov rovnakej úrovne, v špecifických situáciách velí družstvu. Vykonáva špeciálne technické alebo odborné činnosti v rámci svojej odbornosti. Riadi prípravu a výcvik podriadených, zodpovedá za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených. Zabezpečuje chod čiastkových úsekov, prevádzkových procesov alebo zariadení vo veliteľstve jednotky, štábu alebo vo vyšších veliteľstvách a štáboch. Zodpovedá za prevádzkyschopnosť a bojovú pohotovosť vojenskej techniky a materiálu. Samostatne vykonáva špeciálne technické alebo odborné činnosti podľa platných noriem, štandardov, vojenských alebo iných predpisov a inej dokumentácie, s hmotnou zodpovednosťou alebo zodpovednosťou za bezpečnosť zdravia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496291/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom: Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a § 2, § 4, § 5, § 5a, § 6 Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z . o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 319/2021 Z. z..
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Vychádza sa z Prílohy č. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov.
ISCO-08
0210
SK ISCO-08
0210008
ESCO
13
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0210008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy upravujúce výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém prípravy podkladov a spracovávania údajov v informačnom systéme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výbušniny, trhaviny a pyrotechnické výrobky
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém ošetrovania a poskytovania zdravotníckej starostlivosti v zariadeniach primárnej zdravotníckej starostlivosti a v poľnej mobilnej zdravotníckej jednotke
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Platí pre odbornosť vojenské zdravotníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady prípravy, výcviku a velenia družstvu, skupine alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
taktické postupy a činnosti jednotiek pozemných a vzdušných síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
4
metódy a princípy ženijného zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné metódy a princípy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy velenia družstvu, skupine alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne podľa rozkazov veliteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Špecializačné štúdium, certifikačná príprava, kurzy na vojenskú hodnosť, kurzy na výkon funkcie, jazykové kurzy.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém riadenia prípravy a výcviku podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
4
spôsoby vykonávania špeciálnych technických alebo odborných činností podľa platných noriem, štandardov, vojenských alebo iných predpisov a inej dokumentácie, s hmotnou zodpovednosťou alebo zodpovednosťou za bezpečnosť zdravia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie efektívnosti logistického procesu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
4
spisovanie hlásení a vedenie príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie pomocných činností pri realizácii úloh zdravotníckeho zabezpečenia, poskytovanie starostlivosti pri lekárskych úkonoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pri odbornosti vojenské zdravotníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia a použitie pridelenej techniky, osobnej zbrane a prideleného zbraňového systému s príslušnou muníciou, riadenie paľby z pridelených zbraňových systémov a bojových vozidiel
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Najmä mechanizovaná a tanková vojenská odbornosť a delostrelecká vojenská odbornosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
zriaďovanie, obsluha a ošetrovanie spojovacej techniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pri odbornosti komunikačné a informačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha prostriedkov prieskumu a elektronického boja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pre odbornosť spravodajstvo a elektronický boj.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
4
vykonávanie odborných činností súvisiacich s likvidáciou výbušnín, munície a nástražných systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pre ženijnú vojenskú odbornosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v základnom rozsahu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plnenie bojových a mierových úloh skupiny, tímu alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne, v špecifických situáciách družstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon funkcie v súlade so zákonmi z oblasti ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zodpovednosť za prevádzkyschopnosť a bojovú pohotovosť vojenskej techniky a materiálu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
velenie skupine, tímu alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne, v špecifických situáciách družstvu, podľa rozkazov veliteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie, organizovanie, riadenie a vedenie odbornej prípravy a výcviku podriadených, hodnotenie výcviku a navrhovanie opatrení na zvýšenie jeho efektívnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
4
organizovanie, riadenie a vedenie odbornej prípravy a výcviku podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Pyrotechnika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.