Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O sektore

Vnútorná strategická analýza

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Hlavným cieľom subjektov verejnej správy je plnenie základných úloh štátu a zabezpečovanie služieb občanom. Verejná správa ako taká je tvorená komplexným systémom mnohých subjektov, a to tak v podmienkach štátnej správy, ako aj územnej samosprávy. Poslaním územnej samosprávy je správa vecí verejných, poskytovanie služieb občanom a investičné a rozvojové aktivity územnej samosprávy.

Základnou hodnotou determinujúcou fungovanie celého sektora verejnej správy je verejný záujem, ktorý prináša prospech celej spoločnosti a nie jednotlivcom, respektíve konkrétnym subjektom verejnej správy. Pri realizácii takéhoto cieľa ide v konkrétnych prípadoch o vykonávanie celého spektra činností, ktorými verejný sektor plní svoje úlohy nielen na úrovni štátnej správy, ale aj samosprávy. Ide o zásadný rozdiel oproti súkromnému sektoru, ktorého subjekty fungujú v konkurenčnom prostredí a ich primárny cieľ spočíva v maximalizácii zisku. Je preto prirodzené, že tomu zamestnávatelia súkromného sektora prispôsobujú aj politiku riadenia ľudských zdrojov, od ktorej očakávajú zabezpečenie vysoko kvalifikovanej pracovnej sily.

Napriek zrejmej odlišnosti cieľov verejného sektora a súkromného sektora, musí byť aj vo verejnej správe zabezpečené zamestnávanie vysoko odborných a kvalifikovaných zamestnancov, bez ktorých nie je možné tieto ciele riadne napĺňať. Aby si ich však verejná správa získala a udržala, musí viac ako inokedy prejaviť konkurencie schopnosť voči súkromnému sektoru a zlepšiť nastavené pracovné podmienky.

Ľudské zdroje patria medzi najdôležitejšie faktory úspechu akejkoľvek organizácie bez ohľadu na jej typ či veľkosť, čo rovnako platí aj v podmienkach verejnej správy. Viacero prístupov, ktoré sa aplikujú v rámci manažmentu ľudských zdrojov v súkromnom sektore je aplikovateľných aj na podmienky štátnej správy, avšak je pri tom potrebné zohľadniť jej špecifickosť. Tá spočíva najmä v jej veľkosti a štruktúre, ale hlavne v tom, že predstavuje určitú formu verejnej politiky a je predmetom verejného záujmu.

Dôležitými piliermi modernizácie verejnej správy, ktorá reaguje na zmeny a prispôsobuje im svoje ciele, nástroje a spôsoby riadenia, je aj zvýšenie efektívnosti, digitalizácia a personálny rozvoj vo všetkých štruktúrach verejnej správy. Zvýšenie efektívnosti v oblasti rozvoja ľudských zdrojov nemusí znamenať vždy zníženie počtu zamestnancov za účelom šetrenia verejných financií, ale mala by predovšetkým zohľadniť meniace sa potreby na strane občanov a racionalizáciu postupov a metód v rámci systému verejnej správy.

Pre ďalšie smerovanie sektora bude preto kľúčové identifikovať problémy v oblasti zamestnávania, ponúknuť možné riešenia na ich odstránenie, a nájsť spôsob, ako reagovať na výzvy, pred ktorými dnes verejná správa stojí.

Zvyšovanie úrovne výkonu verejnej správy i práce zamestnancov vo verejnom sektore predpokladá vecnú previazanosť odvetvových stratégií a koncepcií, podporu dialógu so zástupcami z neziskového sektora a občanmi.

S ohľadom na uvedené skutočnosti, je opodstatnené, aby vo verejnej sfére pracovali zamestnanci, ktorí svojou odbornou úrovňou, znalosťami, kompetenciami a morálnou integritou prispievajú k riadnemu fungovaniu spoločnosti.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.