Asistent produkcie

Asistent produkcieAsistent produkcie sa na základe pokynov vedúceho výrobného štábu, vedúceho výroby, vedúceho produkčného tímu, resp. producenta podieľa na prípravnom procese výroby a plní úlohy produkčného charakteru pre potreby zabezpečenia výroby audiovizuálnych diel, prípadne diel scénického a hudobného umenia. Asistuje vedúcemu výrobného štábu, produkčnému, prípadne asistentovi réžie pri vytvorení plánu výroby a pomáha mu pri koordinácii jednotlivých zložiek a postupov pri výrobe audiovizuálneho diela, prípadne diela scénického a hudobného umenia. Na základe pokynov komunikuje s účinkujúcimi, s výrobnými zložkami, s dodávateľmi technológií a vykonáva všetky potrebné pomocné a obslužné činnosti. Asistuje nadriadeným pri realizácii výroby a pri post-produkčných výrobných prácach, ako aj pri prevádzke priestorov scénického a hudobného zamerania. Pri vystavovaní a spracovaní objednávok a faktúr spolupracuje s nadriadenými a zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi. Podľa zadania vykonáva administratív...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64377/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENProduction assistant
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
J59,J60
CPA 2015
J59,J60
Príslušnosť k povolaniu
3435002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
produkčný proces tvorby v relevantnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť výrobných a administratívnych procesov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s audiovíziou
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základný prehľad v právnych predpisoch týkajúcich sa audiovízie.
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy práce so softvérovými programami používanými v rámci produkčného procesu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základný prehľad v problematike na účely zberu podkladov na vypracovanie účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy fakturácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Základný prehľad v problematike na účely zberu podkladov na vystavovanie a spracovanie faktúr.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
filmové a televízne umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad v oblasti filmovej a televíznej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky editácie obrazu a zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Softvérové programy na strih a úpravu videa, príp. zvuku.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
technologické postupy a procesy pri zabezpečovaní televízneho a rozhlasového prenosu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
digitálne a počítačové systémy pri realizácii televíznej a rozhlasovej výroby a vysielania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch, metodických pokynoch a usmerneniach v oblasti účtovníctva a výkazníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v účtovných a ekonomických predpisoch a nariadeniach Slovenskej republiky.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch týkajúcich sa audiovízie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v právnych predpisoch týkajúcich sa audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v procesoch post-produkčných prác pri výrobe audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
orientácia v plánovaní výrobných procesov pri tvorbe audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
orientácia v procesoch zabezpečenia výroby audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
orientácia v procesoch televíznej a filmovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
vedenie a vystavovanie účtovných dokladov a iných písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná komunikácia s výrobnými zložkami pri výrobe audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie zásad odbornej komunikácie s výrobnými zložkami pri výrobe audiovizuálneho diela.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie počítačových systémov a programov na podporu produkčného procesu v rámci audiovízie, resp. umeleckej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základná zručnosť v ovládaní počítačových systémov a programov týkajúcich sa audiovizuálnej/mediálnej produkcie, resp. produkcie umeleckých diel.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
používanie softvérových programov a editorov na strih a úpravu videa
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v základnom ovládaní strihacích softvérov.
Perspektíva: Aktuálna
4
organizačné zabezpečenie výroby a tvorby audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca na organizačnom zabezpečení výroby audiovizuálneho diela, resp. iného umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie administratívnych činností súvisiacich s výrobnými procesmi pri výrobe audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v administratívnych činnostiach súvisiacich s výrobnými procesmi pri výrobe audiovizuálnych diel.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Audio, video a filmová technika
Filmová technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.