Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb

Technik technického zabezpečenia letových prevádzkových služiebTechnik technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb zabezpečuje prevádzku technických zariadení, systémov a prostriedkov technického zabezpečenia leteckých pozemných zabezpečovacích systémov. Okrem toho zabezpečuje technickú obsluhu, prevádzku, návrh a správu hlasových a dátových komunikačných systémov (komunikácia zem – zem, zem – vzduch, záznam hlasovej komunikácie), prehľadových systémov (radarové systémy, multilateračné systémy (MLAT), systémy závislého sledovania (ADS-B, ADS-C), rádionavigačných systémov, systémy pre traťovú navigáciu (CVOR, DVOR, DME, NDB), systémy pre navigáciu na priblíženie a pristátie (ILS, DME, TVOR), systémy elektrického napájania a klimatizačných zariadení (rozvody elektrickej energie, systémy zálohovaného napájania, systémy merania a regulácie parametrov leteckých pozemných zariadení).
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7039/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnik komunikačných, navigačných a sledovacích systémov
ENTechnician of cns (Communication, Navigation and Surveillance) Systems
SKTechnik zabezpečovacej leteckej techniky
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (§ 37)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/373, ktorým sa stanovujú spoločné požiadavky na poskytovateľov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a na ostatné funkcie siete manažmentu letovej prevádzky, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 482/2008, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1034/2011, (EÚ) č. 1035/2011 a (EÚ) 2016/1377 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 677/2011
Poznámka: Požiadavky na štruktúru a obsah kvalifikácie v súlade s Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/373 z 1. marca 2017, ktorým sa stanovujú spoločné požiadavky na poskytovateľov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a na ostatné funkcie siete manažmentu letovej prevádzky, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 482/2008, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1034/2011, (EÚ) č. 1035/2011 a (EÚ) 2016/1377 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 677/2011.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3155
SK ISCO-08
3155002
ESCO
1398
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
3155002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
letecké právo
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: So zameraním na predpis L10 I -Letecké telekomunikácie, Zväzok I - Rádionavigačné zariadenia, L 10/II Letecké telekomunikácie, Zväzok II - Spojovacie postupy, L10 III-Komunikačné systémy, L10 IV- Prehľadový radar a protizrážkové systémy, L10 V-Použitie leteckých rádiových frekvencií, ktoré sú v súlade s ICAO - Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy monitorovania dátovej bezpečnosti systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje na monitorovanie a správu sieťového prepojenia a sieťovej komunikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vedomosti so zameraním na leteckú telekomunikačnú sieť (ATN).
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Znalosť softvérov používaných pre zabezpečovaciu leteckú techniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vedomosti so zameraním na leteckú terminológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vedomosti so zameraním na letecké štandardy a normy.
Perspektíva: Aktuálna
7
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti so zameraním na pozemné letecké navigačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
letová navigácia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mimoriadne bezpečnostné situácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštrukcia a systémy lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti v tejto oblasti so zameraním na avioniku lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
letecké systémy a technológie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
7
informácie o letiskách, plochách letísk a okolitých prekážkach
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Len informácie o letiskách so zameraním na pozemné zabezpečovacie letecké zariadenia (ILS, TVOR, DME).
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá rádiovej komunikácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania prehľadových systémov v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Radarové, multilateračné systémy, systémy automatického závislého sledovania, systémy spracovania prehľadových informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
rádiokomunikačné prostriedky, rádiofónne spojenia, rádiofónna komunikácia, družicové navigačné systémy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách, používanie tejto dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba postupu práce pri technickej údržbe a opravách v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
7
spracovanie a vyhodnotenie informácií z prehľadových systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Radarové, multilateračné systémy, systémy automatického závislého sledovania, systémy spracovania prehľadových informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie inštalácie a aktualizácie softvéru používaného pre zabezpečovaciu leteckú techniku
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Schopnosť inštalácie a aktualizácie softvérov používaných pre zabezpečovaciu leteckú techniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava správ a dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie meracích prístrojov elektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Schopnosť pracovať s meracími prístrojmi v elektrotechnike ako sú osciloskop, voltmeter, ampermeter, spektrálny analyzátor, generátor signálu a vyhodnocovať namerané výsledky.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluhovanie rádio-komunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie prevádzky elektronických zariadení v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie elektrických skúšobných zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie bezobslužných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
7
manažovanie bezpečnosti informácií a informačno-komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.