Školský logopéd

Školský logopédŠkolský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie u detí a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Individuálne pracuje s deťmi, vykonáva depistáže, zostavuje plán logopedickej terapie. Pomáha pri rozvíjaní sluchového vnímania a rozvíjania motoriky artikulačných orgánov. Pracuje na predchádzaní a odstraňovaní prekážok správneho vývinu reči.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496058/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359004
ESCO
634
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2359004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
lingvistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základné pojmy z lingvistiky so zameraním na fonetiku.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logopédia (výchova a vzdelávanie detí s poruchami reči)
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Logopedická propedeutika; vývin reči; anatómia, fyziológia a patofyziológia reči; logopedické poradenstvo, logopedická terapia; anatómia, fyziológia a patológia reči.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
špeciálna pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základné pojmy zo špeciálnej pedagogiky so zameraním na žiakov s poruchami reči a následnou integráciou takýchto žiakov.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinická psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neuropsychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývin reči
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
školská a pedagogická psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Psychologická podstata výchovnovzdelávacieho procesu špecifiká osobnosti žiaka, východiská, zdroje a metódy poznávania osobnosti jedinca pedagogická komunikácia psychologické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov.
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia a patopsychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória tvorby kazuistík
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické a terapeutické metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neurológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ORL, foniatria a audiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
7
psychiatria
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rečová patológia a terapia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Špeciálne logopedické disciplíny (narušený vývin reči, porucha hlasu, porucha rezonancie a palatolálie, porucha plynulosti reči, porucha písanej a čítanej reči, symptomatické poruchy reči, afázia, dislália); terapia hrou, muzikoterapia.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri logopedickej depistáži
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť postupov pri diagnostike logopedických problémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
návrh a špecifikácia metód a techniky logopedickej terapie u osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vyšetrovacích postupov v odbore logopédie, vrátane metodiky reedukácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vykonanie depistáže, diagnostika a analýzy narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých, implementácia a aplikácia metód a techník logopedickej terapie u osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie kazuistiky klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti logopédie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zostavenie a vedenie terapeutického plánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a publikovanie výsledkov diagnostickej a terapeutickej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva rodičom, učiteľom a vychovávateľom pri vzdelávaní a výchove detí (žiakov) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti logopédie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s vedením školy, špeciálnymi pedagógmi a učiteľmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Objavovanie nedostatkov reči žiakov a ich príčiny; odstraňovanie prípadne zmierňovanie vývinových a získaných chýb a porúch reči v spolupráci s učiteľmi na základe využitia výchovných prostriedkov a metód; prehodnocovanie potreby logopedickej intervencie u žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou; vyčlenenie a zaradenie žiakov do terapie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s rodičmi žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov i širšiu verejnosť. Oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania; konzultácie k správnym postupom domácich tréningov.
Perspektíva: Aktuálna
7
individuálna a skupinová logopedická terapia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
individuálna práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky); rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky; korekcia dyslálie (vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások); rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby; predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči; prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči; predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči; rozvíjanie pamäťových schopností.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie vývinového potenciálu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia preventívnych a osvetových činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Terapeutické pomôcky
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.