Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe využíva nové vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií v oblasti sklárstva. Rieši výskumné a vývojové úlohy a projekty zamerané na inováciu a racionalizáciu procesov, technológie, či na overenie nových surovín a materiálov alebo na vývoj nových produktov s cieľom zníženia výrobných nákladov a/alebo zvýšenia úžitkovej hodnoty skleného materiálu, hmoty, zmesi, polotovaru alebo výrobku. Tvorivým spôsobom aplikuje vedecké poznatky pri vývoji nových výrobkov a technológií, testuje nové druhy surovín a zabezpečuje skúšobné overovanie materiálov. Poskytuje odborné stanoviská v súvislosti s výkonom znaleckej činnosti v oblasti výroby/technológie/vývoja sklárskych výrobkov/materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3588/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
V ?
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141029
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
2141029

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Technická gramotnosť
8
Zdravotná gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etické a spoločenské stránky vedeckej práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metodické a odborné vedenie tímu výskumných a technických pracovníkov, koordinácia výskumných činnosti a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
8
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Formy umelej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov (elements of AI).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane modelovania a zobrazovania 3D modelov pre výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
8
metódy kontroly v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
stroje a zariadenia na výrobu skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
technologické procesy v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. technológia výroby silikátových materiálov (technológia silikátov so zameraním na výrobu skla a smaltov), technológia tavenia skloviny a pod.
Perspektíva: Aktuálna
8
technológia kombinujúca fyzikálne a chemické zmeny počas spracovania skloviny na účely lepších mechanických vlastností
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
8
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane chemickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
8
nástroje a fázy zvyšovania efektívnosti výrobného procesu v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
technológia mikrovlnného tavenia skiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
8
technológie a možnosti využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
8
technológia aplikácie protikoróznych a sceľovacích vrstiev na povrchu hotových sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Antikorózne sklá
8
technológia spracovania mikropráškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Plameňová syntéza
8
výroba skiel a sklokeramických produktov na medicínske účely
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
8
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
8
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
8
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
8
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
8
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
8
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri tavení skla.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
8
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológie použitia bioplynu (metánu) z obnoviteľných zdrojov pri tavení skla.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
8
nové postupy, metódy a trendy robotizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
8
nové trendy automatizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
8
špeciálna prístrojová technika, konštrukčné riešenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vrátane laboratórnej techniky k špeciálnej prístrojovej technike.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
orientácia v normách a dokumentácii na obsluhu zariadení a riadenie technologických procesov v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
skúmanie možností a navrhovanie novej koncepcie automatizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane aplikácie novej koncepcie automatizácie a jej možností uplatnenia v sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
8
metodická kontrola dodržiavania technologických postupov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov pri výrobe alebo zušľachťovaní skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
technické skúšky v sklárstve
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
technické skúšky technológie s vysokým stupňom inovácie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
podávanie návrhov, inovácií smerujúcich k zlepšovaniu postupov a riešení v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Meranie a sledovanie technologických parametrov s cieľom ich optimálneho využitia v rámci projektových technológií.
Perspektíva: Aktuálna
8
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vývoj produktov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vývoj, inovácia a racionalizácia technológií v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vypracovanie súhrnných záverečných správ z oblasti výskumu a vývoja v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie technológií výroby a výrobkov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Výroba pevných a ľahčených sklenených obalov, antikoróznych skiel, špeciálnych skiel a sklo-keramických materiálov pre medicínske účely.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Antikorózne sklá
Pevné a ľahčené sklené obaly
Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie receptúr, voľba vysokočistých vstupných surovín
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie nových postupov, štandardov a technických prostriedkov pri technológiách v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológie využívajúce vodík pri tavení skla, na mikrovlnné tavenie skiel a plameňovú syntézu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
Plameňová syntéza
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie nových postupov využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie nových postupov, štandardov a technických prostriedkov pri technológiách využívajúcich vodík pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie nových postupov použitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
8
vyvíjanie a navrhovanie implementácie prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vývoji prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
skúmanie možností, navrhovanie a zavádzanie nástrojov BDM vo výrobe anorganických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri aplikácii BDM nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
8
navrhovanie a vyvíjanie aplikácie digitalizácie výroby v technológiách anorganických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vývoji digitálnych technológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
8
skúmanie, navrhovanie a vyvíjanie nových 3D modelov v softvéri vo výrobe nekovových materiálov s cieľom vytvorenia nových výrobkov pomocou 3D tlače
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie aplikácie nových technológií pri inovovaní výrobkov z nekovových materiálov z dôvodu zvýšených požiadaviek na ekológiu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
8
skúmanie možností, navrhovanie a zavádzanie novej koncepcie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
8
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vypracovávanie príspevkov do odbornej tlače z oblasti výskumu a vývoja.
Perspektíva: Aktuálna
8
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupráca s výrobným technológom, špecialistom riadenia výroby a manažérom kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie prístrojovej techniky vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
riešenie výskumných a vývojových úloh v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.