Pedagóg väzenskej služby

Pedagóg väzenskej službyPedagóg väzenskej služby vykonáva samostatné odborné činnosti pri zaobchádzaní s odsúdenými. Zodpovedá za realizáciu práv a povinností odsúdených zverených mu do starostlivosti, plní vymedzené úlohy. Pôsobí preventívne proti sociálno-patologickým javom, konštruktívne rieši krízové situácie, zodpovedá za spracovanie, realizáciu a vyhodnocovanie programov zaobchádzania. V rámci individualizácie výkonu trestu u každého odsúdeného spracováva program zaobchádzania, sleduje plnenie a zabezpečuje hodnotenie a aktualizáciu programu zaobchádzania. Vedie odsúdených k vytváraniu pracovných návykov, ako jedného z predpokladov úspešného zaradenia do občianskeho života po prepustení na slobodu a realizuje vnútornú diferenciáciu odsúdených v súlade so zákonom a poriadkom výkonu trestu. Vo vzťahu k odsúdeným je oprávneným orgánom v konaní o disciplinárnom previnení a v konaní o disciplinárnej odmene v určenom rozsahu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496428/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKPríslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže - pedagóg
SKPríslušník ZVJS - pedagóg
SKVäzenský dozorca - pedagóg
SKPríslušník ZVJS - vychovávateľ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
5413
SK ISCO-08
5413004
ESCO
771
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5413004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy v rôznych oblastiach voľnočasových aktivít a neformálneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špeciálna pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady morálneho kódexu a mlčanlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
andragogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
štandardy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociológia a sociálna starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práva a povinnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém získavania prvotných informácií o prístupe a zaobchádzaní s väznenými osobami, o správaní sa k nim, o svojich právach a povinnostiach, o právach a povinnostiach väznených osôb, o získavaní a praktickom používaní výstroje a výzbroje
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania činností nevyhnutných na plynulý prechod z civilného života do režimu ozbrojeného bezpečnostného zboru - personálne záležitosti, finančné záležitosti, BOZP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti z penológie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vrátane znalosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý pri definovaní školských zariadení odkazuje tiež na výchovno - vzdelávacie inštitúcie zriadené zákonom č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie programu zaobchádzania odsúdených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a vyhodnocovanie efektivity vzdelávacích systémov a akcií v rámci zabezpečovania koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prehliadky balíkov, korešpondencie obvinených a odsúdených
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Prijímanie, kontrola a evidencia balíkov, osobnej a úradnej korešpondencie väzených osôb.
Perspektíva: Aktuálna
7
výdaj, kontrola a evidencia osobnej listovej zásielky, úradnej zásielky, balíkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutia a vydávanie rozhodnutia v rámci ucelených agend
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie úradných písomností pri výkone služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie individuálnych a skupinových sední s väznenými osobami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s orgánmi Policajného zboru pri pátraní po obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a po odsúdených, ktorí sa nevrátili z povoleného opustenia ústavu, mimoriadneho voľna na opustenie ústavu alebo sa nedovolene vzdialili z nestráženého pracoviska mimo ústav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vystupovanie podľa zásad služobnej zdvorilosti a vojenského vystupovania vo vzájomnom styku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
podpora vytvárania a udržiavania kontaktov väznených osôb s rodinnými príslušníkmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevencia sociálno-patologického správania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístup a zaobchádzanie s väznenými osobami, správanie sa k nim v súlade s právami a povinnosťami pracovníka väzenskej služby, s právami a povinnosťami väznených osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca a manipulácia s odsúdenými a obvinenými v súlade s ustanoveniami zákona o výkone trestu odňatia slobody a zákona o výkone väzby v objektoch súdov a prokuratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odsúdených k vytváraniu pracovných návykov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie intenzívnych pedagogických postupov v zaobchádzaní s odsúdenými
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie pedagogických činností v praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie samostatných rutinných odborných činností s premenlivými informáciami, zvládnuteľnými v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie činností v súlade s organizáciou Zboru, základnými dokumentmi a činnosťami potrebnými na výkon štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana poriadku a bezpečnosti vo výkone trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie poznatkov o aktuálnej bezpečnostnej situácii v ústave a vykonávanie činnosti na úseku prevencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie technických chýb a úmyselného poškodenia zariadenia v celách a na stanovišti, nedovolenej činnosti a konania väznených osôb smerujúceho k úmyselnému poškodeniu si zdravia, k príprave alebo pokusu o útek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie osobných prehliadok odsúdených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie a dodržiavanie štandardov Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania pri práci s odsúdenými osobami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie stáleho prehľadu o zverených obvinených a odsúdených, sledovanie ich správania a zabezpečovanie dodržiavania ústavného poriadku a disciplíny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúcej koordináciu prác v rámci služobného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a riadenie vykonávania činností v rámci časového rozvrhu dňa obvinených a odsúdených na zabezpečenie práv obvinených a odsúdených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie pohybu a činnosti osôb na určenom stanovišti tak, aby nedošlo k mareniu účelu väzby a výkonu trestu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a organizácia voľnočasových aktivít väznených osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.