Technik jednokamerového voza

Technik jednokamerového vozaTechnik jednokamerového voza organizuje a riadi práce spojené s prevádzkou obrazovej, prípadne zvukovej techniky v jednokamerovom prenosovom voze. Zabezpečuje funkcie kameramana a technika, vedie pridelené motorové vozidlo a podľa potreby vykonáva aj funkciu zvukára, prípadne osvetľovača. Pri výrobe audiovizuálneho záznamu a živom vysielaní sa riadi pokynmi redaktora, režiséra, resp. ostatných členov výrobného štábu. Riadi sa operatívnym plánom dispečingu denného riadenia výroby a produkcie spravodajstva a publicistiky. Zodpovedá za obrazovú koncepciu, kompozíciu, svetelnú a farebnú jednotu nasnímaných záberov, za obraz a zvuk v požadovanej technickej kvalite a za správnu manipuláciu s pridelenou technikou. Pridelenú techniku udržiava v prevádzkyschopnom stave.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64411/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKKameran jednokamerového prenosového voza (JKPV)
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521016
ESCO
1787
SK NACE Rev. 2
J59,J60
CPA 2015
J59,J60
Príslušnosť k povolaniu
3521016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s rozhlasom a televíziou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy kamerových systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady bezpečnej prevádzky technologického motorového vozidla
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy digitálneho záznamu obrazu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kameramanské metódy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osvetľovacia technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia televíznej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
metódy a postupy strihovej skladby spravodajských žánrov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické parametre obrazového signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so zvukovou a obrazovou technikou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a procesy pri zabezpečovaní televízneho a rozhlasového prenosu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
princípy a postupy prenosu video a audio signálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálne a počítačové systémy pri realizácii televíznej a rozhlasovej výroby a vysielania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
dramaturgické postupy výstavby obrazovej a zvukovej informácie v televíznom spravodajstve a publicistike
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v zostavovaní, obsluhe a premiestňovaní kamerových zariadení v rámci filmovej a televíznej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie technologického postupu snímania na zabezpečenie kvality obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vybavenia vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaznamenávanie zasvetlenia scény a dôležitých technických parametrov kamery a snímania zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zapájanie, zostavovanie a nastavovanie zariadení štúdiovej a scénickej osvetľovacej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie a príprava kamery na natáčanie filmových a televíznych scén, kompletizácia kamerového príslušenstva a jeho premiestňovanie pri natáčaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava kamerových zariadení na snímanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie technických parametrov obrazu a zvuku pre potreby televízneho a rozhlasového vysielania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie obrazovej a zvukovej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bežná údržba prideleného vozidla
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nasvecovanie scény podľa pokynov hlavného osvetľovača, režiséra a kameramana
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie analógových, digitálnych a počítačových systémov potrebných na rozhlasové a televízne vysielanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
používanie moderných technológií v rozhlasovej a televíznej výrobe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
obsluha osvetľovacej techniky potrebnej na výrobu kamerového obrazového záznamu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie zistených technických porúch zariadení na snímanie audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Filmová technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.