Dispečer leteckej prevádzky

Dispečer leteckej prevádzkyDispečer leteckej prevádzky vykonáva činnosti v leteckej spoločnosti (letecký dopravca - prevádzkovateľ lietadiel) súvisiace s organizovaním letov a ich pozemného zabezpečenia. Dispečer leteckej prevádzky je pracovník v leteckej spoločnosti, u prevádzkovateľa lietadiel. Organizuje činnosti potrebné k vykonaniu letov podľa harmonogramu - prípravu a tvorbu kompletnej letovej dokumentácie pre posádky lietadiel na vykonávane letov (pred aj počas letu), sledovanie meteorologickej situácie a prevádzkových obmedzení (nepravidelností). Má na starosti spracovanie, zdokumentovanie, archivovanie poletovej dokumentácie. Vykonáva úplný dozor a dohľad nad prevádzkou lietadiel v spoločnosti (prípravu a údržbu lietadiel, pozemné zabezpečenia lietadiel na letiskách). Dispečer je v kontakte s posádkami lietadiel počas letu a počas pozemneného odbavenia na letiskách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
24008/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENFlight operations dispatcher
ENFlight operations officer
ENFlight dispatcher
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti dispečera leteckej prevádzky podľa L1 Spôsobilosť leteckého personálu, ktorý je v súlade s ICAO - Annex 1 to the Convention on International Civil Aviation - Personnel Licensing (Hlava 4, bod 4.6 leteckého predpisu), resp. ICAO Doc 7192 Part D-3
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 3 mesiace.
Poznámka: 90 pracovných dní počas obdobia 6 mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzajú podaniu žiadosti, pod dohľadom dispečera letovej prevádzky s príslušnou kvalifikáciou.
ISCO-08
3154
SK ISCO-08
3154002
ESCO
1867
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
3154002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
letecké právo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pohyb tlakových systémov, štruktúra frontov, vznik a charakteristiky význačných javov počasia, ktoré ovplyvňujú vzlet, pristátie a let po trati, interpretácia a aplikácia leteckých meteorologických správ, máp a predpovedí, kódy a skratky používané v postupoch na získavanie meteorologických informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
synoptické mapy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér na plánovanie letov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Letová informačná služba, pohotovostná služba, kapacita systému ATS a riadenie toku letovej prevádzky, riadenie vzdušného priestoru, spôsoby zaisťovania rozstupov a minimá rozstupov, mimoriadne a núdzové situácie, plánovanie letu.
Perspektíva: Aktuálna
7
letová navigácia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Princípy leteckej navigácie s osobitným zameraním na lety podľa prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
mimoriadne bezpečnostné situácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Mimoriadne a núdzové situácie, postupy pri mimoriadnych a núdzových situáciách, služba pátrania a záchrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
konštrukcia a systémy lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Všeobecné vedomosti o lietadle, princípy činnosti lietadlových pohonných systémov a prístrojov, prevádzkové obmedzenia lietadiel a ich pohonných jednotiek, zoznam minimálneho vybavenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
letecké systémy a technológie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
informácie o letiskách, plochách letísk a okolitých prekážkach
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Letiskové údaje, pôdorys letiska, koordinácia, pohybová a prevádzková plocha letiska, vzletové a pristávacie dráhy, bezprekážkový vzdušný priestor v okolí letísk, letiskové zariadenia a ich umiestnenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá rádiovej komunikácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy na komunikáciu s lietadlom a príslušnou pozemnou stanicou.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy plánovania a prípravy letu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
služby odbavenia lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
7
prevádzka leteckej spoločnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá prevádzky lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudský faktor v letectve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ľudská výkonnosť vzťahujúca sa na poskytovanie dispečerských služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovný stres
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stresová tolerancia, schopnosť zvládnuť vysokú pracovnú záťaž.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v meteorologických údajoch, správach a predpovediach
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Analýza dostupných informácií o meteorologických prvkoch, stave počasia a jeho predpokladanom vývoji, ktoré sú potrebné na bezpečné, hospodárne a efektívne vykonávanie letov.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v platnej legislatíve v leteckej doprave a v technickej dokumentácii lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie prevádzkových postupov v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Použitie leteckej dokumentácie, prevádzkových postupov na prepravu nákladu a nebezpečného tovaru, postupov v prípade leteckej nehody alebo za predpokladu nehody, núdzových letových postupov, postupov v prípade nezákonného zásahu a sabotáže na lietadle.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava letového plánu a k nemu potrebných informácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok lietadiel a ich systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Rozhodovania o prevádzkyschopnosti lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia navigačnej dokumentácie a softvéru na plánovanie letov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
príprava správ a dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Archivácia letovej dokumentácie a zápis prevádzkových údajov do systému riadenia letov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Smart zariadenia a technológie
7
spracovávanie prevádzkovej dokumentácie v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Sledovanie prevádzkových obmedzení a ich vyhodnotenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zlepšovanie internej/externej komunikácie ako aj schopnosť orientácie sa v zložitých medziľudských vzťahoch. Vyžaduje sa komunikatívnosť, plynulosť verbálneho prejavu, schopnosť riadiť, ale aj spolupracovať s veliteľom lietadla (pilotom).
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími oddeleniami organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupracuje v rámci spoločnosti s oddelením obchodnej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
7
implementácia postupov na zníženie pracovného zaťaženia veliteľov lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s ostatnými pracoviskami v sústave dispečerského riadenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spolupracuje v rámci spoločnosti s oddeleniami plánovania letov a plánovania posádok.
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dispečerské riadenie leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vykonávanie práce vo viaczmennej prevádzke (deň/noc/víkend/sviatok).
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie problémov pri mimoriadnych a núdzových situáciách v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.