Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)

Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ) zodpovedá za prípravu a realizáciu finančnej stratégie spoločnosti s cieľom dosahovania jej finančnej stability a výkonnosti. Zodpovedá za dosahovanie stanovených finančných cieľov spoločnosti, rozhoduje o strategickom financovaní, spolupodieľa sa na príprave a kontroluje biznis plán a plán cash-flow. Definuje a kontroluje interné smernice a postupy nakladania s finančnými prostriedkami spoločnosti. Zabezpečuje spracovanie aktuálnych správ o stave finančných zdrojov a o výsledkoch hospodárenia. Spolupodieľa sa na vrcholovom riadení spoločnosti. Spolupracuje s právnikmi, s audítormi a daňovými poradcami, ako aj s príslušnými orgánmi štátnej správy. Vedie tím skúsených zamestnancov v oblasti účtovníctva, kontrolingu, finančného plánovania, obstarávania a výkazníctva. Zodpovedá sa, reportuje generálnemu riaditeľovi a akcionárom spoločnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9412/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENChief financial officer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
1211
SK ISCO-08
1211001
ESCO
45
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
1211001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
mikroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
makroekonomická analýza a prognóza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zásady a etika podnikania
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
strategické plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
7
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
Líderstvo a manažment
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
FinTech
Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
Online interná a externá komunikácia
7
komunikácia v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment podniku a jeho zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Líderstvo a manažment
7
metódy prognózovania výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva v oblasti účtovníctva a daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti audítorskej dokumentácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy analýzy dát z pohľadu ich integrity a kvality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
7
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Informačné systémy podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biometria
Dátová analytika (Big Data)
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
Digitalizácia pracovného miesta
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania business process management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontroling
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vrátane finančného kontrolingu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Online interná a externá komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
7
ekonomické vedomosti z oblasti výkazníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prípravy biznis plánu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
dlhové financovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plán cash-flow
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
manažment nákupu a obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Inteligentné zmluvy
7
makroekonomické trendy na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základná štruktúra účtovníctva spoločnosti a metódy konsolidácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tuzemské účtovné predpisy, medzinárodné účtovné predpisy, daňové a obchodné zákony a s nimi súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný reporting
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
Online interná a externá komunikácia
7
nové trendy v oblasti obstarávania tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby automatizovaného systému kontroly
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia pracovného miesta
Inteligentné zmluvy
7
systém zabezpečovania súčinnosti pri výkone auditov, kontrol a certifikačných overovaní od fázy prípravy vyžiadanej dokumentácie až po fázu odpočtu splnenia nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie a aplikácia zmien účtovných štandardov a štandardov účtovného výkazníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia vo finančných výkazoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia pracovného miesta
7
dodržiavanie predpisov vyplývajúcich z daňových zákonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie prognóz vývoja ekonomických ukazovateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodických zásad a nástrojov reportingu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Online interná a externá komunikácia
7
príprava programu auditu, plánu auditu v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vízie, poslania a strategických cieľov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné plánovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Online interná a externá komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
kontrola správnosti a úplnosti reportovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie procesu kvality práce, produktov a služieb a koordinácia činnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
7
realizácia interných auditov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
reporting, monitoring finančných ukazovateľov a kontrola správnosti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
Online interná a externá komunikácia
7
prognózovanie výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
7
príprava a vyhodnocovanie strategických analýz organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
7
analýza interných a externých rizík organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biometria
Dátová analytika (Big Data)
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
Líderstvo a manažment
7
tvorba biznis plánu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Líderstvo a manažment
7
práca s Bussiness Intelligence (BI) reportingovými nástrojmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia pracovného miesta
7
operatívna ekonomická a účtovná evidencia o pohybe majetku, zásob, finančných prostriedkov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Online interná a externá komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
7
interpretácia finančných výkazov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
7
strategický nákup a obstarávanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obstarávanie tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie princípov manažmentu času
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
využívanie princípov riadenia procesov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
7
realizácia manažmentu zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Dátová analytika (Big Data)
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.