O sektore

Vnútorná strategická analýza

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Slovenská republika je vysoko priemyselne disponovanou krajinou, s podielom priemyslu na celkovej tvorbe HDP nám patrí jedna z najvyšších priečok v Európe. Priemyslu na Slovensku dominuje najmä automobilový a strojársky sektor, ktoré sú spolu s elektrotechnikou hlavnými zdrojmi rastu priemyselnej výroby.

Spracovateľský priemysel na Slovensku, v ktorom majú práve automobilová a strojárska výroba primárne postavenie, zároveň generuje významné efekty na celkovú zamestnanosť. Kým priama zamestnanosť v spracovateľskom priemysle sa pohybuje na úrovni vyše 20%, konečný dopyt po jeho výrobkoch generuje viac ako 1/3 všetkých pracovných miest, pričom práve služby sú na priemysel výrazne naviazané.

Automobilový a strojársky priemysel sú ťahúňmi výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku, so silným spill-over efektom na ostatné odvetvia. S čoraz významnejším nástupom prvkov inteligentného priemyslu a trvajúcim nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, priemyselné podniky investujú do automatizácie a robotizácie svojej výroby. No na rozdiel od spoločností, ktoré k nám priniesli zahraničné investície, pôvodné slovenské podniky zdedili zastaralé technológie, ktorých výmena je a bude časovo a finančne náročná. Rozdiely medzi týmito firmami sú obrovské, čo musíme pri tvorbe akejkoľvek dlhodobej vízie tohto odvetvia brať do úvahy.

Kým v „tradičnom strojárstve“ budeme v najbližších rokoch zmeny v procesoch a na ne nadväzujúce prispôsobenie zručností zamestnancov pravdepodobne dosahovať miernejším tempom, automobilový priemysel čakajú výrazné zmeny v pomerne krátkom čase. Výroba automobilov, vrátane autoopravárenstva, bude z dôvodu zavádzania alternatívnych foriem pohonu (ako napríklad elektromobily alebo vodíkom poháňané motory) a rozvoju autonómnej jazdy vyžadovať u zamestnancov nové zručnosti a schopnosti flexibilne sa adaptovať na vývoj v sektore. Strojárske podniky mimo automobilovej výroby sa na druhej strane budú venovať najmä zvyšovaniu produktivity práce, dobiehaniu investičného dlhu slovenských firiem oproti zahraničiu, ekologizácii výroby a hľadaniu produktov a služieb s vyššou pridanou hodnotou.

Vzhľadom na štruktúru zamestnanosti v priemysle patrí Slovenská republika medzi krajiny, v ktorých je najviac pracovných pozícií ohrozených rozvojom Industry 4.0. V kontexte vyššie uvedených vplyvov automobilového a strojárskeho priemyslu na celkovú zamestnanosť je pre ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky nevyhnutné vytvoriť také prostredie, v ktorom budú podniky schopné rozvoja a udržania konkurencieschopnosti, také, ktoré k nám bude aj naďalej lákať zahraničné investície. Jedným z kľúčových faktorov, ktoré budúcnosť priemyslu na Slovensku ovplyvnia, bude v tomto prípade popri podnikateľskom prostredí najmä dostatok kvalifikovaných zamestnancov. Rýchle technologické zmeny budú vyžadovať zamestnancov, ktorí sú vzdelanejší, odborne zdatnejší, univerzálni a pripravení vysporiadať sa s neustálymi zmenami.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.