Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor automobilového priemyslu a strojárstva

V aktuálne dostupnom roku pre štatistické zisťovanie (2017) sa zvýšila celková produkcia sektora v priebehu štyroch rokov (v porovnaní s produkciou z roku 2013) o 27 %, čím sa tento sektor stal najproduktívnejším sektorom národného hospodárstva s produkciou v hodnote takmer 43 mld. €.

Ekvivalentný nárast zaznamenali aj  tržby za vlastné výkony a tovar, v miere 31,8 %.

Tvorba hrubého fixného kapitálu sa v tomto období zvýšila o takmer 77 %. (Uvedené sumy nezohľadňujú medziročnú infláciu.)

Naopak, pridaná hodnota produkovaná sektorom medzi rokmi 2013 – 2017 dramaticky vzrástla až o 28 %. Pridaná hodnota na jedného zamestnanca sa zvýšila až o 53 % hodnoty z roku 2013. S pridanou hodnotou na osobu vo výške 46 €/os. pracovníčky a pracovníci v sektore automobilový priemysel a strojárstvo prispievajú k ziskovosti svojich zamestnávateľov vyššou mierou, ako vo väčšine ostatných sektorov. Najbližšiu vyššiu pridanú hodnotu na jedného zamestnanca tvoria osoby zamestnané v sektore hutníctva, zlievarenstva a kováčstva (47 €/os.). Celkovo najvyššia je táto hodnota v sektore bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva, kde dosahuje až 132 €/os. a naopak najnižšia v sektore vedy, výskumu, vzdelávania, výchovy a športu.

Celkový počet zamestnancov v sektore počas sledovaného obdobia vzrástol o 19,5 %. Takmer proporcionálny bol nárast pracovníčok, ktorých počet sa zvýšil o 21,7 %.

Počet fyzických osôb podnikajúcich v sektore poklesol v porovnaní s rokom 2013 o 12,8 %. Podnikateliek – žien – ubudlo iba 2,7 %, avšak ženy predstavujú iba cca 7,4 % z fyzických osôb podnikajúcich v automobilovom priemysle a strojárstve. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore vzrástla v období rokov 2013 – 2017 o 23,1 % a priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére vzrástol o 25,8 %. Ostatné sféry vykazujú obdobné nárasty miezd. Priemerná mzda v národnom hospodárstve vzrástla v rovnakom období o 15,7 %. (zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.