Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti

Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva, pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor automobilový priemysel a strojárstvo. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s najvyšším početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza sedem divízií SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, Výroba strojov a zariadení i. n., Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, Výroba ostatných dopravných prostriedkov, Iná výroba, Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov.

Špecifická nezamestnanosť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v období január 2019 – december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v období od januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v júli 2020, a to na úrovni 5,6 %. V auguste 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 5,5 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo vo februári 2019, a to 2,8 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 3,9 %, čo je približne o 1,1 p. b. menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako celoslovenský priemer. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 1,6 p. b. Najmenej výrazný rozdiel oproti SR bol v júli 2020, a to na úrovni -0,7 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné vidieť v januári 2019, a to -1,6 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 1 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,6 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,2 p. b.) nastal medzi augustom 2020 a septembrom 2020.

Špecifická nezamestnanosť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v decembri 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v sektore bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 9,3 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Prešovskom kraji, a to 7,9 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 1,9 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť (4,3 %) bola aj v Trenčianskom kraji.

Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore automobilový priemysel a strojárstvo medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 1,7 p. b. Najvyšší nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji (4,1 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Žilinskom kraji (o 2,4 p. b.). Lepšie na tom boli Bratislavský kraj s nárastom o 0,6 p. b. a Prešovský kraj, kde nárast predstavoval 1,3 p. b.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť má, a to najmä v dlhšom časovom horizonte, súvislosť s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú predajom produktov automobilového priemyslu a strojárstva. Sú to práve zamestnávateľské organizácie, ktoré personálnymi procesmi prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí v produktívnej práci a ich odmeňovania z prostriedkov dosahovaných tržieb. Zároveň je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb nutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 5 936 organizácií, čo predstavuje nárast o 23,2 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017, kedy vzniklo 2 114 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 35,6 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 70 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 49,5 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 22 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a výraznejší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s vyššími tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 29 organizácií, čo predstavuje nárast o 1,8 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2015 a 2016, kedy vzniklo 177 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 610,3 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je silne ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 1 744 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 104,9 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2011 a 2012, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 415 tis. EUR. Vzhľadom na celkovo mierny nárast počtu organizácií a značný nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s vyššími tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 404 organizácií, čo predstavuje nárast o 198 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017, kedy vzniklo 121 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 30 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 15 397 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 23,5 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2016 a 2017, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 14 345 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov v období rokov 2010 a 2018 poklesol o 17 organizácií, čo predstavuje pokles o 22,4 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi 2011 a 2012, kedy zaniklo 20 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi predstavoval 117,6 % z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 2 845 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 66,1 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 2 412 tis. EUR. Vzhľadom na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 32 Iná výroba v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 32 Iná výroba v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 402 organizácií, čo predstavuje nárast o 13,1 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2017 a 2018, kedy vzniklo 336 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 83,6 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 46 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 43,8 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2012 a 2013, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 23 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a výraznejší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s vyššími tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov v období rokov 2010 a 2018 poklesol o 666 organizácií, čo predstavuje pokles o 11,2 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2015 a 2016, kedy vzniklo 475 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 71,3 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 89 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 44,5 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2014 a 2015, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 34 tis. EUR. Vzhľadom na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 1 265 organizácií, čo predstavuje nárast o 14,3 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2015 a 2016, kedy vzniklo 488 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 38,6 % z celkového nárastu počtu organizácií.  Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 233 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 49,6 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2014 a 2015, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 71 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a ešte výraznejší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s vysokými tržbami za vlastné výkony a tovar.

V sektore automobilový priemysel a strojárstvo bola špecifická nezamestnanosť nižšia ako celoslovenský priemer a približne kopírovala vývoj v SR. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji, a to z hľadiska výšky aj nárastu. V divíziách 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení a 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov rástli tržby aj počet organizácií, v divízii 28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených mal vývoj organizácií nejednoznačný trend a tržby na jednu organizáciu rástli. V divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov počet organizácií rástol a tržby na jednu organizáciu klesali. V divízii 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov bol striedavý vývoj z hľadiska organizácií aj tržieb na jednu organizáciu. V divízii 32 Iná výroba organizácie zaznamenali po prvotnom poklese prudký rast a tržby mali rastúci trend a v divízii 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov organizácie mierne poklesli a tržby mierne vzrástli.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.