Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov

Kritické činitele

  • Nedostatok pracovníkov z dôvodu znižujúcej sa demografickej krivky
  • Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov z dôvodu nesúladu nastavenia výkonov škôl a potrieb trhu práce
  • Ďalšie zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia ako príčina zníženia atraktivity SR pre pôsobenie priemyselných podnikov na úkor okolitých štátov
  • Neflexibilné prispôsobovanie obsahu učebných osnov v strojárskych učebných a študijných odboroch na rýchle zmeny procesov praxi
  • Neschopnosť zvýšiť atraktivitu (a kvalitu) technických vied medzi mladými ľuďmi

Kľúčové činitele

  • Ďalší rozvoj duálneho vzdelávania ako spôsob prípravy kvalifikovaných zamestnancov
  • Digitalizácia a automatizácia zvyšujúca atraktivitu práce v odvetví a znižujúca pomer ťažkej manuálnej práce
  • Inštitucionalizácia aplikovaného výskumu a vývoja po vzore nemeckého „Fraunhoferovho inštitútu“
  • Potrebná transformácia vysokoškolského vzdelávania, ktoré bude reflektovať potreby a požiadavky trhu práce tak na kvalitu ako aj kvantitu
  • Potrebná zmena systému financovania školstva s dôrazom na vyššiu podporu technických vied

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.