O sektore 2019

Sektor pozostáva zo šiestich divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení i. n., 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, 32 Iná výroba, 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov. Viac ako polovica zamestnancov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore automobilový priemysel a strojárstvo patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 40 až 44 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 30 až 34 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 10 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 4,7 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. V sektore je medzi rokmi 2009 a 2018 evidovaný pokles počtu zamestnancov vo vyšších vekových skupinách.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 prevyšoval 40 tisíc osôb. Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne menšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 16 % osôb.

Priemerná mzda a medián v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 346 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 117 EUR.

Zamestnanosť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo tvorí 11,19 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi väčšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 71 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trnavskom kraji, a to na úrovni 17,79 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Napriek vysokej absolútnej početnosti zamestnancov automobilového priemyslu a strojárstva v Bratislavskom kraji má sektor v tomto kraji najnižší relatívny podiel na regionálnej zamestnanosti, a to len 7,57 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.