Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor automobilový priemysel a strojárstvo divízie SK NACE Rev. 2:

 • Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení,
 • Výroba strojov a zariadení,
 • Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov,
 • Výroba ostatných dopravných prostriedkov,
 • Iná výroba,
 • Oprava a inštalácia strojov a prístrojov,
 • Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov.

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 10 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v sledovanom pandemickom období 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol v rámci sektora zaznamenaný pokles sektorovo špecifickej zamestnanosti. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Štruktúra sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa úrovne zručností v sektore automobilový priemysel a strojárstvo k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo bol charakteristický približne 17 %-ným (viac ako 24 000 osôb) zastúpením Žilinského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Podobne, približne 16 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Bratislavskom kraji, ako aj v Trenčianskom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Banskobystrický kraj, a to cca 9 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe,
 • Prevádzkový zámočník (údržbár),
 • Automechanik osobných motorových vozidiel,
 • Obrábač kovov,
 • Zvárač kovov,
 • Nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov,
 • Iný montážny pracovník.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

 • Strojársky špecialista,
 • Zoraďovač zvárania,
 • Mechatronik.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore automobilový priemysel a strojárstvo bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 19 %. V opačnom spektre vynikal Bratislavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti iba na úrovni 3 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, a to cca o 2 400 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1895Iný montážny pracovník
2782Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
3699Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja
4168Automechanik osobných motorových vozidiel
593Zámočník, nástrojár a podobný pracovník
665Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
745Zvárač a rezač kovov
844Mechanik a opravár motorových vozidiel
944Strojný zámočník (okrem banského)
1037Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-38Montážny pracovník výroby autosedačiek
2-25Nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov
3-9Brúsič nástrojov
4-7Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe
5-5Mechatronik
6-3Strojársky špecialista automatizácie
7-3Nástrojár
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor automobilový priemysel a strojárstvo sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 10 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas pandemického obdobia od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles zamestnanosti najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Žilinskom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore automobilový priemysel a strojárstvo bolo v Prešovskom a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 12 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 10 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 3 000 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.