Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Automotive, vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Strategická analýza prostredia zachytáva vonkajšie vplyvy pôsobiace na sektor automobilového priemyslu a strojárstva s presahom na ľudské zdroje. Na tento účel bola zvolená SWOT analýza, v rámci ktorej sú sledované dopady súvisiace s ekonomickou situáciou, demografickým vývojom, štruktúrou jestvujúcej sústavy vzdelávacích ustanovizní, legislatívnymi podmienkami, technologickými trendmi, globalizáciou a medzinárodnou konkurenciou, úrovňou a intenzitou vedeckej a výskumnej činnosti spojenej so sektorom, resp. dopady spojené s inými oblasťami.

SILNÉ STRÁNKY

 • Prítomnosť štyroch svetových automobiliek
 • Rastúci vplyv a význam automobilového priemyslu na ostatné odvetvia hospodárstva
 • Najdôležitejšie odvetvie a hnacia sila slovenskej ekonomiky
 • Postavenie svetovej jednotky vo výrobe automobilov v podmienkach Slovenskej republiky v prepočte na tisíc obyvateľov
 • Líderstvo v transformácii odborného vzdelávania v strednom a vysokom školstve
 • Nadštandardné ohodnotenie pracovníkov tohto sektora na trhu práce
 • Vnímanie ZAP SR ako renomovaného partnera pre rôzne odborné stanoviská a pripomienkovacie procesy
 • Účasť a presadzovanie záujmov AP v tripartite prostredníctvom APZ
 • Vytvorenie a činnosť duálnej platformy členov ZAP SR zapojených do SDV
 • Vytvorenie a činnosť vysokoškolskej platformy členov ZAP SR zapojených do transformácie vysokoškolského vzdelávania
 • Spolupráca s odborníkmi zo zahraničných komôr na Slovensku
 • 70 % zapojenosť podnikov AP do SDV

SLABÉ STRÁNKY

 • Absencia aplikovaného výskumu pre sektor AP na Slovensku
 • Absencia koncepcie rozvoja AP ako nosného odvetvia ekonomiky zo strany Vlády SR
 • Chýbajúce smerovanie vzdelávania na problematiku Industry 4.0
 • Chýbajúca podpora technického vzdelávania na všetkých stupňoch škôl zo strany štátu
 • Nedostatočná propagácia technického vzdelávania a profesií potrebných pre trh práce
 • Nevytvorenie podmienok pre profesijnú orientáciu žiakov na ZŠ a SŠ
 • Neexistencia stratégie prepojenosti AP na subdodávateľov AP zo strany Vlády SR
 • Nepripravenosť a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
 • Silná závislosť na dostatku pracovnej sily
 • Nedostatočná mobilizácia členov/podnikov AP k transformácii odborného vzdelávania
 • Nedostatočné zahrnutie elektromobility do všetkých relevantných stratégií a politík štátu
 • Nedostatok pripravených absolventov vysokých škôl pre oblasť výskumu a vývoja
 • Nepripravenosť pedagogických pracovníkov na školách

HROZBY

 • Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily predovšetkým v odborných profesiách a v oblasti výskumu a vývoja
 • Nevytvorenie dostatočných legislatívnych podmienok pre flexibilitu pracovnej sily
 • Nekontrolovaný a nepredvídateľný rast personálnych nákladov
 • Nevytvorenie podmienok zo strany Vlády SR pre zachytenie revolučných zmien v AP a ich negatívnych dopadov – nepripravenosť/zánik pracovných miest, nedostatočná dopravná infraštruktúra a nedostatočná infraštruktúra pre alternatívne pohony
 • Neznalosť a nedostatočné vnímanie prínosov AP pre Slovensko v širokej verejnosti
 • Nevytvorenie podmienok pre nasmerovanie stredných škôl a vysokých škôl pre odbory vzdelávania, ktoré sú potrebné pre súčasný a budúci trh práce
 • Nedostatočná finančná podpora technického vzdelávania na stredných a vysokých školách
 • Nevytvorenie podmienok zo strany Vlády SR k profesijnej orientácii žiakov základných a stredných škôl
 • Nezrealizovanie potrebnej zmeny k financovaniu stredného a vysokého školstva (odchod od normatívneho financovania „na žiaka“
 • k financovaniu podľa potrieb trhu práce a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce)
 • Nepripravenosť pedagogických pracovníkov na školách

PRÍLEŽITOSTI

 • Využitie súčasných nových akreditačných podmienok pre zmenu vysokoškolského odborného vzdelávania zameraného na potreby priemyselnej praxe
 • Tlak na zmenu financovania vysokoškolského vzdelávania podľa potrieb trhu práce
 • Možnosť zavádzania povinnej praxe vo vysokoškolskom štúdiu a zaradenie profesijného bakalára do akreditačných štandardov vysokých škôl
 • Finančná podpora pre postupné vytváranie podmienok na rozvoj aplikovaného výskumu a vývoja
 • Zvýšenie podielu lokálnych dodávateľov na dodávkach pre etablované automobilky – rozšírenie siete subdodávateľov
 • Zachytenie revolučných zmien v automobilovom priemysle, nastúpenie na nové trendy a podpora rozvoja predaja automobilov s alternatívnymi pohonmi
 • Nastavenie nových trendov v CŽV – rekvalifikácie na nové trendy a potreby rozvoja automobilového priemyslu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.