Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje činnosti klasifikačne spadajúce do dvoch sekcií ekonomických činností, a to do sekcie C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA a do sekcie G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV. V rámci sekcie C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA ide o divízie ekonomických činností: 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení i. n., 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, 32 Iná výroba a 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov. V rámci sekcie G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV sektor pokrýva divíziu 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 25 Hotové kovové výrobky okrem strojov a zariadení,
  • 28 Stroje a zariadenia i. n.,
  • 29 Motorové vozidlá, prívesy a návesy,
  • 30 Ostatné dopravné zariadenia,
  • 32 Ostatné výrobky,
  • 33 Oprava a inštalácie strojov a prístrojov,
  • 45 Veľkoobchod a maloobchod a služby v oblasti opravy motorových vozidiel a motocyklov.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

Z divízie CPA 25 Hotové kovové výrobky okrem strojov a zariadení sú typické produkty najmä: kovové konštrukcie a časti konštrukcií, radiátory a kotly ústredného kúrenia, zámky a kovanie, ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve, upevňovacie prvky, strojové výrobky so závitmi. V rámci divízie 28 Stroje a zariadenia i. n. a jej skupiny 28.1 Stroje na všeobecné účely predstavujú ťažiskové produkty najmä: čerpadlá a kompresory, guľkové alebo valčekové ložiská. Ďalej do tejto divízie CPA patria významné produkty zo skupiny 28.2 Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely, a to najmä: zdvíhacie a manipulačné zariadenia a ich časti, chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť. Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo sú taktiež súčasťou množiny typických produktov pre túto divíziu CPA. Medzi charakteristické produkty divízie 29 Motorové vozidlá, prívesy a návesy patria: osobné automobily, motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb, motorové vozidlá na prepravu nákladu, karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy. Z divízie 30 Ostatné dopravné zariadenia sú typické produkty: železničné lokomotívy a koľajové vozidlá, bicykle a invalidné vozíky. V rámci divízie 32 Ostatné výrobky predstavujú hlavné produkty najmä: športové výrobky, hry a hračky, lekárske a stomatologické nástroje a potreby. Z divízie 33 Oprava a inštalácie strojov a prístrojov predstavujú dôležité produkty: oprava hotových kovových výrobkov, strojov a prístrojov, inštalácie priemyselných strojov a prístrojov. Medzi charakteristické produkty divízie 45 Veľkoobchod a maloobchod a služby v oblasti opravy motorových vozidiel a motocyklov patria: predaj motorových vozidiel, oprava a údržba motorových vozidiel, predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel, predaj, oprava a údržba motocyklov a ich dielov a príslušenstva.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast za sektor počas sledovaného obdobia dosiahol približne 7,8 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 649 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 9 mld. EUR a minimum približne na úrovni 1,2 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 339,3 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 28,2 %.

V sektore možno ako rastúci označiť taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 7,6 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 445 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 9,3 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 1,7 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 331 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 19,4 %.

  • Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 25 Výroba kovových konštrukcií v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 25 Výroba kovových konštrukcií je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 25 Výroba kovových konštrukcií vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 63 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 28 Výroba strojov a zariadení v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 28 Výroba strojov a zariadení je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 28 Výroba strojov a zariadení vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 68 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 14 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v%)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre elektrotechniku a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 65 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre elektrotechniku, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 60 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby, dosahuje približne 12 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 10 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 32 Iná výroba v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 32 Iná výroba je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 32 Iná výroba vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 27 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo, dosahuje približne 26 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 11 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre elektrotechniku. Podiel zamestnancov divízie 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 30 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre elektrotechniku tvoria približne 13 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 56 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 16 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 13 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore automobilový priemysel a strojárstvo za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 8 200, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Trnavským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 6 700 osôb. Na druhej strane v Košickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 3 600 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Banskobystrickom kraji, a to približne 4 100. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo takmer 5 700 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2 018 vystúpilo viac ako 5 100 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval približne 2 500 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Trnavskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o takmer 1 800. Na druhej strane v Košickom kraji stúpol počet zamestnaných osôb len o približne 50. Nízky nárast bol zaznamenaný taktiež v Nitrianskom kraji, a to o takmer 600 osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore automobilový priemysel a strojárstvo bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 333 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 144 EUR. To predstavuje podiel 85,8 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 328 EUR, a to predstavuje 99,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 976 EUR, čo predstavuje 148,2 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 832 EUR, resp. 62,4 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.