Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Sektor na rozdiel od ostatných odvetví, netrpí problémom starnúcej pracovnej sily.

Na základe klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 je možné podrobne analyzovať pracovníkov v sektore na základe ich roztriedenia do hlavných tried predmetnej klasifikácie. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť tie triedy zamestnaní, ktoré majú najvyšší podiel zamestnancov a sú tak najdôležitejšou zložkou sektora. V rámci sektora automobilového priemyslu a strojárstva sú viac než dve tretiny zamestnancov zaradené do hlavnej triedy 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a hlavnej triedy 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. Trojicu najviac zastúpených tvoria Technici a odborní pracovníci.

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore automobilový priemysel a strojárstvo patril v roku 2019 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov. Oproti roku 2010 celkovo do roku 2019 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 40 až 44 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2019 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 10 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2019 s podielom 4,5 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. V sektore je medzi rokmi 2010 a 2019 evidovaný pokles počtu zamestnancov vo vyšších vekových skupinách.

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2019 prevyšoval 40 tisíc osôb. Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne nižšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2019 malo vysokoškolské vzdelanie približne 16 % osôb.

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo tvorí 12,48 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi väčšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 71 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 18,7 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Napriek vysokej absolútnej početnosti zamestnancov automobilového priemyslu a strojárstva v Bratislavskom kraji má sektor v tomto kraji najnižší relatívny podiel na regionálnej zamestnanosti, a to len 9 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.