Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úvodná správa o sektore automobilový priemysel a strojárstvo

Sektor pozostáva zo šiestich divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení i. n., 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, 32 Iná výroba, 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 220 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 11,2 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 71 %, zastúpenie žien dosiahlo 29 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 346 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 117 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V sektore automobilový priemysel a strojárstvo prišlo medzi rokmi 2009 a 2018 k značnému zväčšeniu podielu zamestnancov vo veku 60 a viac rokov, ako aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov. Na druhej strane bol pomerne výrazný pokles podielu zamestnancov evidovaný vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov a 50 až 54 rokov. Celková demografická štruktúra sektora sa veľmi nelíši od štruktúry celého národného hospodárstva SR.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 prevyšoval 40 tisíc osôb. Taktiež u žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie vzdelanie s výučným listom, i keď ich podiel na sektorovej zamestnanosti je podstatne nižší. Takmer 30 tisíc mužov dosiahlo stupeň vzdelania Vyučení s maturitou a približne 20 tisíc úplné stredné odborné vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne menšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 16 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 15 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 18 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Viac ako polovica zamestnancov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II má približne 21 % zamestnancov sektora a pomerne výrazné zastúpenie (16 %) majú taktiež zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I. Viac ako 5 %-ný podiel na zamestnanosti majú taktiež hlavné skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko – lesnícke a veterinárne vedy a náuky, 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 664 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 2 024 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 801 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 886 EUR, , mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.