Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s najvyšším počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených sedem divízií SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, Výroba strojov a zariadení i. n., Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, Výroba ostatných dopravných prostriedkov, Iná výroba, Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov.

Najviac zamestnancov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 – 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 30 % absolventov sa uplatní v sektore automobilový priemysel a strojárstvo. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 70 427 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 33 879 – 35 879 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 14 % z nich sa uplatní v sektore automobilový priemysel a strojárstvo. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore automobilový priemysel a strojárstvo
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore automobilový priemysel a strojárstvo bude do roku 2025 na úrovni približne 36 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore automobilový priemysel a strojárstvo do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore automobilový priemysel a strojárstvo do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore automobilový priemysel a strojárstvo, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor automobilový priemysel a strojárstvo s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore automobilový priemysel a strojárstvo sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor automobilový priemysel a strojárstvo bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 2 885 – 3 085 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 3 470 – 3 670 zamestnancov, pričom 99 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7212002 Zvárač kovov, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 3 000 – 3 200 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 2 113 – 2 313 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.