Na odborné vzdelávanie by sme sa mali pozerať aj zo sociologického pohľadu

30.05.2022

V termíne 26. – 27. mája 2022 sa uskutočnilo 10. rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Išlo o prvé osobné stretnutie od začiatku pandémie COVID-19, program rokovania bol preto zostavený tak, aby bolo pre členov zaujímavé, prínosné a poskytlo dostatočný priestor na diskusiu. 

Členovia Sektorovej rady boli pozvaní, aby v rámci 10. rokovania navštívili spoločnosť Danfoss Power Solutions a. s., zastúpenú v Sektorovej rade. Pracovné stretnutie tak začalo komentovanou prehliadkou výrobných priestorov spoločnosti a pokračovalo tradičnými projektovými témami a zaujímavými prezentáciami.

Projektové témy

V rámci rokovania boli členovia Sektorovej rady informovaní o aktuálnych projektových témach a aktivitách. Medzi hlavné diskutované oblasti patrili informácie o implementácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov či hodnotení funkčnosti a efektívnosti sektorových rád. V rámci témy národných štandardov zamestnaní bola zdôraznená problematika inovácií, ktorej sa členovia opätovne budú venovať v letných mesiacoch. Ranking poskytovateľov vzdelávania priamo nadviazal na diskusie o odbornom vzdelávaní, ktoré sa niesli celým rokovaním.

Sociologický pohľad na odborné vzdelávanie

K problematike odborného vzdelávania bolo počas rokovania otvorených viacero diskusií. Odznela prezentácia aktivít Štátneho inštitútu odborného vzdelávania z úst jeho riaditeľa Branislava Hadára. Upresnil napríklad možnosti implementácie aktivít zo Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do praxe. Otvorená bola aj nutnosť revízie a optimalizácie siete stredných odborných škôl.

V rámci prezentácie „Kam sa podeli zamestnanci“ predniesol garant Sektorovej rady Andrej Lasz zaujímavú myšlienku na tému odborného vzdelávania. Podľa jeho slov je nutný sociologický pohľad na túto problematiku. Pri snahe o popularizáciu technického vzdelávania totiž často odznievajú informácie o dobrých mzdových podmienkach v sektore a možnostiach zamestnania sa. Ukazuje sa však, že tieto informácie nie sú pre mladú generáciu zaujímavé a pri výbere strednej školy pre nich tento aspekt nehrá významnú rolu. Ako účinný na riešenie tohto problému sa javí skôr „hravý“ prístup, pri ktorom deti a mládež prichádzajú do priameho kontaktu s technológiami či riešia reálne zadania v praxi (zostrojenie robota, hacknutie počítača a pod.). Dôležité je do takéhoto hravého procesu zapájať už deti na základných školách a dlhodobo formovať ich záujem o technické smery. 

Záver

závere rokovania si členovia Sektorovej rady určili úlohy na nasledujúce obdobie a dohodli si termín ďalšieho rokovania na 22. – 23. 9. 2022. Predsedníčka Sektorovej rady pozvala členov na rokovanie do priestorov Jaguar Land Rover Slovakia s. r. o.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.