Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Najviac zamestnancov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 294 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2019 – 2024 na trh práce celkovo 246 – 346 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 32 % absolventov sa uplatňuje v sektore automobilový priemysel a strojárstvo. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium. V školskom roku 2017/2018 v tomto odbore študovalo 72 887 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 34 463 – 36 463 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 14 % z nich sa uplatňuje v sektore automobilový priemysel a strojárstvo. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2024. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019-2024 a ich uplatnenie v sektore automobilový priemysel a strojárstvo

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v období 2019-2024

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Celková dodatočná potreba v sektore automobilový priemysel a strojárstvo bude do roku 2024 na úrovni približne 62 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2019 a najmenej v roku 2024.

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2024. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2019.

 V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore automobilový priemysel a strojárstvo, pričom v druhej tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre sektor.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore automobilový priemysel a strojárstvo sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor automobilový priemysel a strojárstvo bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 9 384 – 10 384 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 11 509 – 13 509 pracujúcich, pričom 26 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7223003 Obrábač kovov, ktorý je špecifický pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 3 718 – 3 918 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 2 887 – 3 087 osôb. 

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore automobilový priemysel a strojárstvo

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore automobilový priemysel a strojárstvo

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore automobilový priemysel a strojárstvo medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019-2024

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v období 2019-2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore automobilový priemysel a strojárstvo sa očakáva v zhluku zamestnaní STROJÁRSTVO (SŠ). V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 44 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 15 800 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku STROJÁRSTVO (SŠ) v sektore automobilový priemysel a strojárstvo sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 27 800 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore automobilový priemysel a strojárstvo sa uplatňuje približne 5900. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva nedostatok absolventov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.