Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor automobilový priemysel a strojárstvo divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení,
  • Výroba strojov a zariadení,
  • Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov,
  • Výroba ostatných dopravných prostriedkov,
  • Iná výroba,
  • Oprava a inštalácia strojov a prístrojov,
  • Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov.

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo zaznamenal medzi rokmi 1995 a 2020 značné zvýšenie podielu na celkovej zamestnanosti v SR, čo súvisí s faktom, že v krajine sa v tomto čase etablovalo niekoľko významných automobiliek. Nárast o 2,4 p. b. z 9,1 % na 11,5 % spôsobil, že sektor v roku 2020 disponoval v rámci sektorovej štruktúry SRI druhým najvyšším podielom na celkovej zamestnanosti.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v rámci celej SR približne 7 050 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Nitrianskeho a Prešovského kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické približne 17 %-ným zastúpením (jednotlivo, nie spolu) na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Trnavský a Banskobystrický kraj, a to s početnosťou približne 630, resp. 760 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2019, kedy v rámci sektora pribudlo približne 8 030 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 5 960.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 33 780 ekonomických subjektov. Približne 890 subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 30 nových ekonomických subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 vzniklo v sektore päť nových ekonomických subjektov. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 6 940 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov v strede sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2019) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 7 840 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2018, a to približne 6 900 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2020.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 28 310. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako:

  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 26 700 ekonomických subjektov,
  • Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou cca 1 560 subjektov).

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 6 300 subjektov.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 6 790 ekonomických subjektov) v roku 2019 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku ekonomických subjektov (cca 6 010 ekonomických subjektov) v automobilovom priemysle a strojárstve bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v roku 2021. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2017 (a to 1 580 subjektov), z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v roku 2017, ich približne 85 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 15 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 76 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 69 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla 65 % v roku 2020 a 62 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo v roku 2017, ich 62 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.