Strojárstvo, vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Strategická analýza prostredia zachytáva vonkajšie vplyvy pôsobiace na sektor automobilového priemyslu a strojárstva s presahom na ľudské zdroje. Na tento účel bola zvolená SWOT analýza, v rámci ktorej sú sledované dopady súvisiace s ekonomickou situáciou, demografickým vývojom, štruktúrou jestvujúcej sústavy vzdelávacích ustanovizní, legislatívnymi podmienkami, technologickými trendmi, globalizáciou a medzinárodnou konkurenciou, úrovňou a intenzitou vedeckej a výskumnej činnosti spojenej so sektorom, resp. dopady spojené s inými oblasťami.

SILNÉ STRÁNKY

 • Tradícia strojárskej výroby na Slovensku
 • Blízkosť hlavných exportných trhov
 • Členstvo v eurozóne odbúrava kurzové riziká
 • Blízkosť automobilovej výroby dáva možnosť rozvoja a rastu tohto sektora
 • Historicky dobre kvalifikovaná pracovná sila

SLABÉ STRÁNKY

 • Produkcia zameraná na export je citlivá na hospodárske cykly
 • Klesajúca dostupnosť pracovnej sily
 • Legislatíva nepodporujúca flexibilitu pracovnej sily
 • „Chýbajúca generácia strojárov“
 • Rigidný vzdelávací systém vyžadujúci reformu

HROZBY

 • Zaostávanie oproti konkurencii v implementácii štandardov priemyslu 4.0
 • Nízka popularita technických disciplín medzi mladými ľuďmi
 • Disruptívny potenciál konštantných inovácií
 • Starnutie populácie – znižujúca sa populačná krivka
 • Vysoká naviazanosť na sektor automotive

PRÍLEŽITOSTI

 • Rastúci dopyt po dodávateľoch (automobilky)
 • Štátna podpora priemyselných parkov a priamych zahraničných investícií

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.