Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor automobilový priemysel a strojárstvo, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení,
  • Výroba strojov a zariadení,
  • Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov,
  • Výroba ostatných dopravných prostriedkov,
  • Iná výroba,
  • Oprava a inštalácia strojov a prístrojov,
  • Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore automobilový priemysel a strojárstvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 1,8 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so strednou úrovňou EKR sa znížil o 1,5 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore automobilový priemysel a strojárstvo sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 2,4 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 79,1 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 18,5 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 2,1 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 77,6 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 20,3 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore automobilový priemysel a a strojárstvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov dosiahol cca 52,5 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 1,1 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 30,7 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 5,7 p. b., a to na konečných 16,8 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore automobilový priemysel a strojárstvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 926 EUR v zamestnaní Fyzik kryogenik. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore automobilový priemysel a strojárstvo bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Špecialista predaja motorových vozidiel, kde príslušný nárast predstavoval 783 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Fyzik mechanik, a to so zvýšením mzdy v priemere o 600 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Strojársky technik automatizácie (o 581 EUR) a Priemyselný dizajnér produktov (o 517 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore automobilový priemysel a strojárstvo najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Špecialista predaja motorových vozidiel, a to o 837 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Fyzik kryogenik, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 675 EUR. Mzdový nárast vo výške 596 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Strojársky špecialista. V zamestnaní Predajca motorových vozidiel išlo o 533 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Fyzik mechanik,
  • Strojársky technik automatizácie,
  • Fyzik kryogenik.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.