Historický moment Sektorovej rady

28.09.2022

V termíne 22. – 23. septembra 2022 sa uskutočnilo 11. rokovanie Sektorovej rade pre automobilový priemysel a strojárstvo. Rokovanie bolo posledným v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Členovia Sektorovej rady boli preto pozvaní, aby ho strávili v priestoroch spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorú zastupuje predsedníčka Sektorovej rady.

Členovia Sektorovej rady privítali prvý jubilejný Defender

Pracovné stretnutie začalo komentovanou prehliadkou výrobných priestorov spoločnosti Jaguar Land Rover, pri ktorej členovia Sektorovej rady navštívili karosáreň, v ktorej si prezreli viac ako 600 pracujúcich robotov a halu s hlavnými montážnymi linkami. Prehliadku zakončili vo výnimočnej chvíli – v momente, kedy z linky schádzal prvý vyrobený Land Rover Defender z limitovanej série, ktorá bola vytvorená pri príležitosti jeho 75. narodenín. Sektorová rada tak dostala aj špeciálnu výnimku zo zákazu fotografovania v priestoroch spoločnosti a z prehliadky si odniesli okrem zážitku aj fotodokumentáciu tohto momentu.

Projektové témy

Vzhľadom na fakt, že išlo o posledné rokovanie, bol program rokovania zameraný na sumarizáciu aktivít a zhodnotenie fungovania Sektorovej rady počas celého projektového obdobia. Členovia dostali prierezovú informáciu o témach, ako boli národné štandardy zamestnaní, sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov, inovácie či sektorové partnerstvá.

Duálne vzdelávanie je stále nosnou témou stretnutí

Okrem výmeny skúseností z praxe zástupcov jednotlivých zamestnávateľov členovia Sektorovej rady najviac diskutovali k téme systému duálneho  vzdelávania, ktorý je ukážkovým príkladom sektorových partnerstiev. Do systému sú totiž v rámci sektora zapojené takmer štyri stovky zamestnávateľov a poskytovateľov vzdelávania, vrátane väčšiny inštitúcií zastúpených v Sektorovej rade.

Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady počas projektu a budúcnosť Sektorovej rady

V súvislosti s aktivitami smerujúcimi k ukončeniu projektu boli počas 11. rokovania odprezentované aj vybrané výsledky „Hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“. Pri hodnotení sa členovia okrem iného zhodli, že činnosť Sektorovej rady má pozitívny efekt pri riešení potrieb získavania adekvátne vzdelávaných ľudských zdrojov pre zamestnávateľov v sektore. Prejavili tiež záujem o zachovanie jej fungovania.  K dnešnému dňu sa však systém ďalšieho fungovania Sektorovej rady stále kreuje. Kompetentní sociálni partneri o ňom budú rozhodovať v najbližšom období – ako počas rokovania odprezentovala tajomníčka Aliancie sektorových rád, či už na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR alebo na pôde Národnej rady SR počas septembra a októbra 2022.

Záver

závere rokovania členovia zhodnotili potrebu udržať fungovanie Sektorovej rady aj po skončení národného projektu, aby tak opatrenia, navrhnuté v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov, mohli byť implementované do praxe a pravidelne aktualizované. Vyjadrili tiež záujem podieľať sa na týchto aktivitách v nasledujúcom období.


Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.