Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

KATEGÓRIA INOVÁCIE: ZELENÁ EKONOMIKA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA: Recyklovateľnosť nekovových materiálov

V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku/odvozom na iné pracovisko

V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V oblasti nekovových materiálov ide o opätovné použitie prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami/zamedzenie stratám na odpade.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobeaplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobeaplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných sklárskych materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
 kontrola nad procesmi zvyšujúcimi efektivitu recyklovateľných sklárskych materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
 nastavovanie technológie riadenia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných sklárskych materiálov
 participácia na popise nových chýb vznikajúcich pri rozširovaní recyklačných procesov vo výrobe nekovových materiálov
 participácia pri stanovovaní procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
 riadenie procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných sklárskych materiálov
 riadenie procesov pre zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
 skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
 stanovovanie procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
 určovanie technologických procesov výroby stavebných materiálov z hľadiska možného využitia odpadu alebo jeho likvidácie
 vyhodnocovanie výrobkov v súvislosti s recyklačným procesom vo výrobe nekovových materiálov

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeFormár vo výrobe sklaDekoratér sklaOperátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálovŠpecialista údržby v sklárskej výrobeTechnik výroby sklených a minerálnych materiálovOperátor sklárskeho taviaceho agregátuSpracovateľ skleného vláknaTechnik prípravy a tavenia skloviny
KeramikaŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuDekoratér keramiky a porcelánuModelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánuVýrobca technickej a stavebnej keramikyTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánuRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuOperátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúrPomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
Stavebné a žiaruvzdorné materiályKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy surovinyMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovFormár vo výrobe žiaruvzdorných materiálovOperátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálovStrojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálov  Palič na pecných agregátochÚpravár žiaruvzdorných materiálovPomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálovPomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
3D tlač Špecialista 3D tlače materiálovTechnik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálovTechnik 3D tlače materiálov

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 55-tich zamestnaniach a osem zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.