Predikcia ďalšieho vývoja sektora do roku 2030 s prihliadnutím na inovácie

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály patrí medzi sektory s vyšším potenciálom automatizácie. Približne 66 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %) ide o pomerne vysoký podiel. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 72 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 4 800 zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 8114002 Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov, 8181003 Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení a 7315001 Sklár.

Predpoklad implementácie technológie s vplyvom na ľudské zdroje

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

Podiel zamestnancov podľa rizika náhrady technológiami

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[2]

[1] Metodická poznámka č. 15

[2] Metodická poznámka č. 16

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.