KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

 SEKTOROVÉ APLIKÁCIE:

 1. Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
 2. Mikrovlnné tavenie skiel
 3. Plameňová syntéza
 1. Technológia výroby cementov environmentálnej  generácie
 2. Využitie mikrovlnnej energie
 3. Využitie mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
 1. Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov 

Nanotechnológia je odvetvie špičkových technológií, ktoré pracuje s jednotlivými atómami a molekulami. Takáto presnosť umožňuje využívať prírodné zákony v prospech človeka na kvalitatívne novej úrovni. Vo výrobe stavebných materiálov sa jedná o nanočastice, ktoré možno použiť ako prímesi do náterov, omietok, betónov a podobne alebo o nanovlákna, ktoré plnia funkciu transportnej bariéry (tepelná izolácia) alebo výstužnú funkciu (rozptýlená výstuž, uhlíkové nanorúrky, zvýšenie odolnosti a predĺženie životnosti). Zo stavebnej chémie ide o náterové hmoty či impregnácie, ktoré regulujú priedušnosť, hydrofobicitu, nasiakavosť, pôsobia antibakteriálne, alebo antigraffiti. Ako prímesi do omietkovín či betónu sa osvedčili častice TiO2, ktoré pôsobia fotokatalyticky (pôsobením ultrafialového žiarenia sa redukujú škodliviny v ovzduší, rozložia baktérie a prachové častice).

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
nanotechnológieaplikácia nanočastíc a nanovlákien v oblasti výroby nekovových materiálov
 aplikácia nových trendov nanotechnológie do oblasti vývoja techniky a technológie pri výrobe nekovových materiálov
 nastavovanie procesov využitia nanotechnológie (nano náterov) vo výrobe nekovových materiálov
 riadenie procesov využitia nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
 sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe stavebných materiálov
 využívanie nanotechnológie (nano náterov) pri údržbe strojov a zariadení vo výrobe nekovových materiálov
 využívanie nanotechnológie pri úprave surovín a výrobe sklených a minerálnych materiálov
 využívanie nanotechnológie pri úprave surovín a výrobe žiaruvzdorných materiálov

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobky  Technik výroby sklených a minerálnych materiálovVýrobca bižutérie a ozdobných  predmetov
KeramikaŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuOperátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúrMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Stavebné a žiaruvzdorné materiályŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovOperátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálovStrojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy surovinyMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálov
3D tlačŠpecialista 3D tlače materiálovTechnik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálovTechnik 3D tlače materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového počtu 63  zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 31 zamestnaniach a 32 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí:[1]

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

 1. Mikrovlnné tavenie skiel

Mikrovlnné tavenie je nová technológia s narastajúcim záujmom bežných výrobcov skiel. Ponúka taktiež možnosť taviť menšie množstvá skiel so špecifickým zložením pre určité aplikácie. Výzvou je zvládnutie nových žiaruvzdorných materiálov, iné energetické nastavenie technológie. Cieľom mikrovlnného tavenia skiel je zníženie emisií/nákladov a zvýšenie efektivity.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
technológia mikrovlnného tavenia skieldohľad nad behom elektrifikovaného zariadenia tavenia vsádzky pri mikrovlnnom tavení
 dohľad nad kvalitou vsádzky pri mikrovlnnom tavení skla
 práca s elektrifikovaným zariadením pri nastavovaní a tavení skloviny
 príprava a tavenie vsádzky pri mikrovlnnom tavení skla
 príprava zavádzania novej technológie tavenia vsádzky pri mikrovlnnom tavení
 riadenie procesov údržby pri zavádzaní a nastavovaní novej technológie tavenia vsádzky pri mikrovlnnom tavení
 spracovanie dokumentácie súvisiacej s inováciami vo výrobe nekovových materiálov
 spracovanie kvalitatívnych štandardov pri zavádzaní mikrovlnného tavenia skiel do praxe
 údržba elektrifikovaného zariadenia využívajúceho mikrovlnnú energiu
 využitie mikrovlnnej energie na prípravu malých množstiev skla  

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyOperátor sklárskeho taviaceho agregátuŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista údržby v sklárskej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeTechnik prípravy a tavenia skloviny  Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeVýrobca bižutérie a ozdobných  predmetov

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu v rámci sklárskeho priemyslu sa z celkového počtu 23 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 12-tich zamestnaniach a 11 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

 1. Plameňová syntéza

Plameňová syntéza je nová metóda využívajúca tavenie mikropráškov priamo v plameni horenia. Tieto mikroprášky pretavené na mikroguľôčky sú následne okamžite schladené v prúde studenej vody a pripravené na ďalšiu charakterizáciu, alebo spracovanie. Tieto mikroguľôčky môžu byť nielen z inovatívnych zložení nachádzajúcich uplatnenie v biomedicíne, alebo 3D tlači, ale taktiež môžu pochádzať z odpadových a inak ťažko využiteľných skiel. Cieľom plameňovej syntézy je príprava moderných skiel vo forme sklenených mikroguľôčok/zužitkovanie odpadových skiel.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
plameňová syntézadohľad nad štandardným behom plameňovej syntézy
technológia spracovania mikropráškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plamenikontrola kvality vstupných práškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
 kontrola správnosti práce zariadenia plameňovej syntézy
 nastavovanie podmienok plameňovej syntézy
 navrhovanie technologických zásahov v závislosti na kvalitatívne zmeny v sklárskej výrobe
 participácia pri stanovovaní procesov plameňovej syntézy
 riadenie procesov údržby pri zavádzaní a nastavovaní procesov plameňovej syntézy
 spracovanie dokumentácie súvisiacej s inováciami vo výrobe nekovových materiálov
 spracovanie dokumentácie súvisiacej s plameňovou syntézou

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista údržby v sklárskej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeTechnik prípravy a tavenia sklovinyOperátor sklárskeho taviaceho agregátuKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobe  

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu v rámci sklárskeho priemyslu sa z celkového počtu 23 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 11-tich zamestnaniach a 12 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

 1. Technológia výroby cementov environmentálnej generácie 

Technológia výroby cementov spočíva na báze novej surovinovej základne pre výpal cementu a moderných progresívnych technológií výroby betónu a transportbetónu so zvýšenou trvanlivosťou v agresívnom prostredí, so zvláštnym zreteľom na vývoj environmentálne-priateľských cementov a špeciálnych cementov s výnimočnými úžitkovými vlastnosťami. Spoločným menovateľom inovatívnych cementov je ekonomická a ekologická prijateľnosť pri garantovaní všetkých technicky významných vlastností cementu potrebných pre konštrukčný betón.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
technológia výroby cementov environmentálnej generácieaplikácia technológie výroby cementov environmentálnej generácie  
 nastavovanie technológie výroby cementov environmentálnej generácie
 riadenie procesov využitia technológie výroby cementov environmentálnej generácie
 skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie technológií výroby cementov environmentálnej generácie
 využívanie technológie výroby cementov environmentálnej generácie

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Stavebné a žiaruvzdorné materiályŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovLaborant prípravy surovinyKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovTechnik výroby stavebných materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu v rámci výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov sa z celkového počtu 27 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 11-tich zamestnaniach a 16 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

 1. Využitie mikrovlnnej energie

V súčasnom období sa vo svete rozšírilo využitie mikrovlnnej energie v rôznych priemyselných odvetviach, najmä na účely komunikácie a ohrevu. Mikrovlnný ohrev začal využívať hlavne potravinársky priemysel pri tepelnom spracovaní potravín. Neskôr sa začala mikrovlnná energia aplikovať aj v chemických procesoch, v úpravníctve, pri sušení dreva, pri spracovaní plastov a skla, vulkanizácii gumy, tavení kovov, pri spracovaní uhlia a keramických materiálov a podobne.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
mikrovlnná energia na prípravu, spracovanie a výrobu nekovových materiálovnavrhovanie, nastavovanie a riadenie technologických procesov technológie výroby nekovových materiálov pomocou mikrovlnnej energie
 využívanie mikrovlnnej energie pri úprave surovín a výrobe nekovových materiálov

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Stavebné a žiaruvzdorné materiályŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov  Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov  Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovPalič na pecných agregátochÚpravár žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy surovinyTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálov
3D tlačŠpecialista 3D tlače materiálov  Technik 3D tlače materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu v rámci výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov a 3D tlače sa z celkového počtu 30 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 12-tich zamestnaniach a 18 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí[2]:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

 1. Využitie mikrovlnnej energie v keramickej výrobe

V súčasnom období sa vo svete rozšírilo využitie mikrovlnnej energie v rôznych priemyselných odvetviach, najmä na účely komunikácie a ohrevu. Aplikáciou mikrovlnnej energie v keramickom priemysle je možné zabezpečiť rovnomernejší ohrev keramických materiálov. Mikrovlnná energia sa využíva v keramických technológiách, napr. pri sušení keramických materiálov, spekaní feritov a karbidov, syntéze keramických práškov, povrchovej modifikácii skiel, ako aj pri spájaní keramík. Dôležitým aspektom využívaným pri spracovaní keramík je selektivita absorpcie mikrovĺn rôznymi materiálmi, čo sa využíva pri vylepšení ich vlastností.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
postupy a metódy využitia mikrovlnnej energie v keramickej výrobekontrola procesov vo výrobe keramiky a porcelánu s využitím mikrovlnnej energie
technológia mikrovlnného ohrevu a tavenia keramických materiálovnavrhovanie, nastavovanie a riadenie technologických procesov technológie výroby keramických materiálov pomocou mikrovlnnej energie
 riadenie procesov technológie výroby keramiky a porcelánu pomocou mikrovlnnej energie
 využívanie mikrovlnnej energie pri úprave surovín a výrobe keramiky, kameniny a porcelánu

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Keramika Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuOperátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúrTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
3D tlačTechnik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálov  

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu v rámci výroby keramiky a 3D tlače sa z celkového počtu 13 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri siedmich zamestnaniach a šesť zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:


[1] Tabuľka nezobrazuje súčet vplyvov 100% keďže sú hodnoty matematicky zaokrúhľované.

[2] Tabuľka nezobrazuje súčet vplyvov 100% keďže sú hodnoty matematicky zaokrúhľované.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.