Zmeny spôsobené pandémiou

Vplyv pandémie COVID-19 na sektor sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály, je výrazný, rovnako, ako v mnohých iných odvetviach.

Prvá vlna COVID-19:

Rýchle šírenie COVID-19 narušilo život a prevádzku v sektore. Pandémia ovplyvnila celý hodnotový reťazec, priniesla mnoho pozitív (vo farmaceutickom priemysle), ale aj veľa negatív, pretože organizácie obmedzili prístup do kancelárií, banských lokalít a výrobných zariadení, zvýšili sa obmedzenia v doprave a preprave. Sektor čelil nedostatku materiálov, ako sú chemikálie a strojové súčiastky, pretože dodávatelia mali z dôvodu pandémie vlastné problémy. Kríza otriasla dôverou investorov na celom svete.

Sektor sa dostal do obdobia zmien a neistoty, ktoré si vyžadovali rýchle riešenia. Aby spoločnosti v sektore prežili, museli si zachovať dvojité zameranie:

Okrem okamžitých reakcií na krízu si spoločnosti začali budovať nové/staronové príležitosti, ktoré im v priebehu času pomáhajú zotaviť sa z krízy a úspešne prekonať budúce výzvy. Výrobné spoločnosti v sektore so zahraničným kapitálom boli na pandémiu podstatne lepšie pripravené ako domáce firmy. Prežili vďaka materskej firme, alebo nepretržitej výrobnej prevádzke a tak isto aj vďaka dobrej pripravenosti v oblasti ľudských zdrojov. HR procesy definované materskou firmou (vlastníkom) pre iné krízové stavy sa mohli rýchlo aplikovať aj v období pandémie. Ihneď spustili niektoré pre nich optimálne aktivity z uvedených nasledujúcich procesov pre reštart firmy (aj bez pomoci štátu):

Druhá vlna COVID-19

Sektor, poučený dôsledkami pandémie z prvej vlny a z nej získaných skúseností, prežil druhú vlnu aj vďaka zvýšeným a dlhodobým sociálnym opatreniam štátu v oblasti kompenzácie nákladov v pracovnej a ekonomickej oblasti (80 %-ná priemerná mzda pri prekážkach na strane zamestnávateľa, pri ošetrení člena rodiny (ďalej len „OČR“), náhrada časti preukázateľných nákladov). Manažment a zamestnanci v sektore boli podstatne lepšie pripravení na zvládnutie druhej vlny pandémie odskúšanými a overenými HR procesmi z prvej vlny pandémie aj vďaka väčšej podpore štátu.

Tretia vlna COVID-19

V prípade očakávaného príchodu tretej vlny pandémie (jeseň 2021) sa predpokladá jej celkový menší vplyv na výrobu a HR procesy v sektore aj vďaka využitým možnostiam očkovania sa proti pandémii, získaným skúsenostiam a lepšej pripravenosti podnikov na krízu spôsobenú pandémiou.

Pandémia priniesla významné problémy vo výrobe a manažmente v sektore, ale tiež vytvorila množstvo nových príležitostí pre celú spoločnosť. Všetky skúsenosti z nej by mali byť mementom do najbližšej budúcnosti pre všetky výrobné spoločnosti v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.