Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

KATEGÓRIA INOVÁCIE: Nové materiály

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA:

  1. Antikorózne sklá
  2. Pevné a ľahčené sklené obaly
  1. Špeciálne sklá a sklokeramické materiály
  2. pre bioaplikácie
  3. Ekologické nekovové materiály

Pre úžitkové sklo je jednou z výziev odolnosť voči korózii počas umývania v umývačkách riadu. Výrobky sa pri takomto umývaní častokrát po pár desiatkach cyklov nenávratne poškodia. Riešením je povrchová úprava výrobkov odolnou vrstvou, ktorá tomuto poškodeniu zabráni. Táto vrstva je aplikovaná v „kúpeli“ za určitého zloženia a teplôt: tieto parametre sú nastavované technológom/brusičom/úpravárom povrchov. Závisia na type skloviny, type výrobku a jeho určení využitia. Cieľom antikoróznych skiel je zvýšenie kvality výrobku/konkurencieschopnosti výrobku na trhu.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
technológia aplikácie protikoróznych a sceľovacích vrstiev na povrchu hotových sklárskych výrobkovdohľad nad správnym tepelným spracovaním sklárskeho výrobku
 kontrola kľúčových technologických parametrov kúpeľa obsahujúceho protikorózne činidlá
 nastavovanie technologických parametrov kúpeľa obsahujúceho protikorózne činidlá
 riadenie procesov údržby pri zavádzaní a nastavovaní technológie aplikácie protikoróznych a sceľovacích vrstiev na povrch sklárskych výrobkov
 spracovanie dokumentácie súvisiacej s inováciami vo výrobe nekovových materiálov
 supervízia kvality sceľovacích roztokov a nastavených technologických postupov pri spracovávaní výrobkov v sklárskej výrobe
 supervízia správneho technologického spracovania sklárskeho výrobku za účelom lepšieho mechanického spracovania

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobky Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeŠpecialista údržby v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobe

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu v rámci sklárskeho priemyslu sa z celkového počtu 23 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 9-tich zamestnaniach a 14 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

  1. Pevné a ľahčené sklené obaly

Obalové sklo predstavuje dôležitú alternatívu k plastovým obalom s rastúcou objemovou výrobou a potenciálom. Energetická náročnosť výroby je vyvážená nekonečnou recyklovateľnosťou skla a možnosťou viacnásobného použitia vyrobených obalov. Navyše, počas jeho používania v oblasti farmaceutík a potravín nedochádza k uvoľňovaniu zdraviu závadných látok do produktov. Avšak, jeho nevýhodou voči ľahkým a elastickým plastom je jeho hmotnosť a mechanické vlastnosti. Tieto vlastnosti avšak môžu byť technologickými úpravami výrazne zlepšené. Nová technológia vyžaduje operátora so znalosťou chemického zloženia skloviny/ovládajúceho mechanické obrábanie skla (technológia vyžaduje prudké zmeny v teplotných profiloch), a vysokú kvalitu testov výsledných mechanických vlastností (ISO kontrola, laboranti).

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
technológia kombinujúca fyzikálne a chemické zmeny počas spracovania skloviny na účely lepších mechanických vlastnostíkontrola nastavovania procesov tvarovania a chladenia skloviny na účely dosiahnutia mechanických charakteristík výrobkov
 nastavovanie procesov tvarovania a chladenia skloviny na účely dosiahnutia mechanických charakteristík výrobkov
 riadenie procesov údržby pri zavádzaní a nastavovaní procesov tvarovania a chladenia skloviny na účely dosiahnutia mechanických charakteristík výrobkov
 spracovanie dokumentácie súvisiacej s inováciami vo výrobe nekovových materiálov
 supervízia správneho technologického spracovania sklárskeho výrobku za účelom lepšieho mechanického spracovania

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobky Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeŠpecialista údržby v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobe

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu v rámci sklárskeho priemyslu sa z celkového počtu 23 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 9-tich zamestnaniach a 14 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

  1. Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie

Cieľom vývoja špeciálnych skiel a sklokeramických materiálov pre bioaplikácie je pokrok v liečbe rán a rakoviny. Jedná sa o širokú varietu špecifických systémov, ktoré vyžadujú precízny technologický prístup a vysokú čistotu výrobného prostredia. Momentálne na území SR neexistuje veľká prevádzka zaoberajúca sa výrobou bioaktívnych sklokeramických materiálov. Avšak, podobne ako sme zaznamenali rast produkcie iných biotechnológií na území SR, je možné predpokladať podobný trend i pre tieto materiály. Vysoký záujem o odvetvie a malé šarže špecifických materiálov, ktoré nevyžadujú zriaďovanie veľkých výrobných závodov, otvárajú výhodné príležitosti pre podnikanie, zároveň však vyžadujú vysokokvalifikovanú pracovnú silu.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
výroba skiel a sklokeramických produktov na medicínske účelydohľad nad prácou s vysokočistými vstupnými surovinami vo výrobe špeciálnych skiel a sklokeramických produktov
vysokočisté vstupné suroviny v sklárskej výrobe, receptúry a podmienky ich tavenia a spracovaniakontrola správnosti práce zariadení pracujúcich s biologicky aktívnymi sklami a kontrola podmienok ich tavenia a spracovania  
základy podmienok bioaktivity v sklárskej výrobekontrola správnosti receptúr biologicky aktívnych skiel a podmienok ich tavenia a spracovania
 nastavovanie výrobných a technologických procesov skiel a sklokeramických produktov na medicínske účely
 riadenie procesov údržby pri zavádzaní a nastavovaní výrobných a technologických procesov skiel a sklokeramických produktov na medicínske účely
 supervízia výstupov z kvalitatívneho hodnotenia bioaktívnych skiel a sklokeramických produktov z chemického a biologického hľadiska

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobky Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeŠpecialista údržby v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobe

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu v rámci sklárskeho priemyslu sa z celkového počtu 23 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 9-tich zamestnaniach a 14 zamestnaní inovácia neovplyvní.

  1. Ekologické nekovové materiály

Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinamiaplikácia princípov ekologickej výroby počas prípravy a tavenia skloviny
technológia výroby ekologických nekovových materiálovaplikácia princípov ekologickej výroby počas úprav surovín a pri výrobe stavebných materiálov
 aplikácia princípov ekologickej výroby počas úprav surovín a výroby sklených a minerálnych materiálov
technológia výroby skiel a výrobkov z nich v súlade s obehovou ekonomikouaplikácia princípov ekologickej výroby počas úprav surovín a výroby žiaruvzdorných materiálov
 aplikácia využívania druhotných surovín počas prípravy a tavenia skloviny
vývojové trendy technologických postupov a nových materiálov s ohľadom na najnovšie poznatky technického rozvoja a výskumnej činnosti vo výrobe stavebných materiálovaplikácia využívania druhotných surovín počas úpravy surovín a pri výrobe stavebných materiálov
 aplikácia využívania druhotných surovín počas úpravy surovín a výroby žiaruvzdorných materiálov
 dohľad nad výrobou sklených výrobkov v súlade s ekologickými požiadavkami
 kontrola výroby nových materiálov založených na odpadových anorganických materiáloch
 navrhovanie a revízia štandardov kvality u nových ekologických materiálov
 riadenie procesov pri výrobe a zavádzaní nových ekologických nekovových materiálov
 riadenie procesov údržby pri zavádzaní nových ekologických nekovových materiálov do výroby
 stanovovanie technologických postupov pri výrobe skiel a sklárskych výrobkov v súlade s obehovou ekonomikou
 supervízia a kontrola chemických, mechanických a fyzikálnych vlastností ekologických materiálov
 zavádzanie nových technológií pri inovácii výrobkov z nekovových materiálov z dôvodu zvýšených požiadaviek na ekológiu

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeOperátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista údržby v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeTechnik prípravy a tavenia sklovinyTechnik výroby sklených a minerálnych materiálovKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
KeramikaŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánuOperátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúrPomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
Stavebné a žiaruvzdorné materiályŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovOperátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálovStrojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy surovinyMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálovPomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálovPomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
3D tlačŠpecialista 3D tlače materiálovTechnik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálovTechnik 3D tlače materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 45-tich zamestnaniach a 18 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.