Vývojové tendencie

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov v sektore

Dodatočná potreba pracovných síl v sektore

Celková dodatočná potreba pracovných síl v sektore bude v období rokov 2021 2025 na úrovni približne 1 100 osôb. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, resp. odchod zamestnancov z trhu práce predovšetkým do starobného dôchodku, čo bude tvoriť v priemere 72 % celkovej dodatočnej potreby – ročne približne 200 pracovných príležitostí.

Dodatočná potreba pracovných síl v období rokov 2021 – 2025

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 1 900 absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 59 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 41 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch, sa očakáva pokles počtu vysokoškolských absolventov.

Predpokladaný počet absolventov na trhu práce v horizonte 5 rokov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[2]

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa 1 % uplatňuje v tomto sektore a zvyšných 99 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch. Bez ohľadu na rok ukončenia štúdia sa pri stredoškolských absolventoch uplatňuje v sektore 1 %, z vysokoškolských absolventov sa v sektore uplatňuje minimum.

V najbližších piatich rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných celkovo 1 000 osôb, pričom sa očakáva príchod 2 000 absolventov. Vzhľadom na fakt, že takmer všetci absolventi si nachádzajú uplatnenie v iných sektoroch ako je sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa do roku 2025 neuspokojí potreba zamestnancov z radov absolventov. Najviac, približne 400 osôb v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bude potrebných v zhluku zamestnaní sklárska výroba.

Dodatočná verzus očakávaná potreba absolventov v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[3]

Najviac zamestnancov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár (stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore študovalo 230 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2021 – 2025 na trh práce celkovo 156 – 256 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 2,1 % absolventov sa uplatňuje v spoločnostiach sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály. Druhým najpočetnejším odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 3661 Murár (stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)). V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce celkovo 784 – 884 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 2 % z nich sa uplatnia v tomto sektore.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa v najbližších 5 rokoch očakáva v zamestnaní 8114002 Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov, ktoré je špecifickým zamestnaním pre tento sektor. Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 134 – 234 osôb v tomto zamestnaní, 57,8 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní, vysoká dodatočná potreba sa očakáva v zamestnaní 9329009 Pomocný pracovník v sklárskej výrobe, a to 31 – 131 osôb. Celkovo v SR v tomto zamestnaní bude dodatočne potrebných 40 – 140 osôb. Grafické a tabuľkové zhrnutie vyššie uvedených zistení je súčasťou Prílohy č. 2.


[1] Metodická poznámka č. 12

[2] Metodická poznámka č. 13

[3] Metodická poznámka č. 15

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.