Inovácie a technologické zmeny vstupujúce do sektora a ich vplyv na ľudské zdroje

V horizonte 2030 sa v sektore predpokladá obdobie inovačných a technologických zmien. Inovácie budú mať významný vplyv nielen z hľadiska zavádzania nových technológií, ale najmä z hľadiska vplyvov na ľudské zdroje. Prevládať bude silný vplyv nasledovných trendov:

Inovácie všeobecne kladú nároky na existujúcich pracovníkov predovšetkým v oblasti vzdelania. Je potrebné rozšíriť vedomosti o novej technológii a zvládnuť manipuláciu s novými zariadeniami a výrobkami. Inovácia recyklácie a ekológie otvára nové možnosti zamestnania v nakladaní so surovinami a v tvorbe nových materiálov založených na nevyužitých výstupoch z priemyslu. Automatizácia a robotizácia na jednej strane nahradí časť zamestnancov strojmi, čo zvýši efektivitu práce a na druhej strane vytvorí zamestnanie pre špecializovaných operátorov týchto prístrojov. 

Komplexným a hĺbkovým skúmaním inovačných trendov, najmä v prostredí významných zamestnávateľských subjektov, je možné identifikovať aktuálne a strednodobé inovačné trendy s určením ich vplyvu na jednotlivé zamestnania[1]. Očakávané sú nové spôsoby, metódy a postupy práce, ktoré si vyžadujú vzdelanú pracovnú silu disponujúcu novými odbornými vedomosťami a zručnosťami. V nasledujúcej časti je vyhodnotených celkovo 12 kategórií inovácií, ktoré boli v sektore identifikované. Ku každej z nich je uvedený príklad sektorovej inovácie s jej charakteristikou, ktorá vytvára presnejší obraz o danej inovácii a jej aplikácii v podmienkach SR. Sumár budúcich odborných vedomostí a odborných zručností vychádza z dlhoročných skúseností autorov stratégie a reflektuje aktuálne a potenciálne budúce požiadavky zamestnávateľov na výkon konkrétnych zamestnaní v sektore. Samotný vplyv inovácie a jej dopad na výkon konkrétneho zamestnania je zadefinovaný v záverečnej časti, kde je kategória inovácie prepojená s vybranými zamestnaniami roztriedenými podľa miery predpokladaného vplyvu inovácií z danej kategórie na tieto zamestnania.

Pre lepšiu ilustráciu je k dispozícii nasledovná štruktúra tzv. kariet inovácií, ktoré zobrazujú podrobné roztriedenie inovačných trendov a ich vplyvy na odborné vedomosti a zručnosti v strednodobom horizonte:

Štruktúra karty inovácií


[1]     Zamestnania týkajúce sa sektora vychádzajúce z SK ISCO-08.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.