Vzdelávací systém reflektujúci inovačné trendy

Na základe vplyvu inovácií a technologického pokroku sa očakáva potrebná a zásadná zmena na úrovni stredného a vysokého školstva v rámci SR. Pre udržanie konkurenčnej výhody v podobe vysokokvalifikovaného a zručného personálu je potrebné aj naďalej podporovať zvýšenie kvalifikácie pracovníkov a rovnako vytvoriť priestor pre prípadnú rekvalifikáciu. Naše systémy vzdelávania a odbornej prípravy musia brať do úvahy rýchlo sa meniaci vývoj v tejto oblasti a na trhu práce byť schopné predvídať a poskytovať potrebné vedomosti a zručnosti pre pracovníkov sektora. 

Stredné odborné školy, ako jeden zo základných pilierov v príprave budúcich zamestnancov sektora, majú priestor na zavádzanie nových trendov a technológií do vzdelávania, napr. aktualizáciou učebných textov. Priestor na túto aktivitu je vytvorený pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu, kde má škola výrazný legislatívny priestor na zmeny učebných osnov. Niektoré zmeny sa dajú realizovať v ročných intervaloch, zásadnejšie zmeny v 4-ročných intervaloch. Je ale nevyhnutné z pozície vzdelávacej inštitúcie stretávať sa so zástupcami zamestnávateľov a tiež nadviazať spoluprácu s vysokými školami. Ďalším dôležitým prvkom pri príprave budúcich absolventov je aj preškoľovanie odborných učiteľov a získanie materiálov na výučbu. A zároveň je potrebné vytvoriť progresívny vyučujúci systém, ktorý napomáha kreativite, podporuje tímovú prácu a rozvíja silné stránky študentov v každom stupni vzdelávania.

Návrhy jednotlivých opatrení a aktivít musia preto smerovať od základných škôl s postupom do oblastí stredoškolského a aj vysokoškolského vzdelávania:

 Na úrovni stredoškolského vzdelávania na základe očakávaných trendov bude potrebné:  

 Na úrovni vysokoškolského vzdelávania bude potrebné:  

Celoživotné vzdelávanie je cesta k zabezpečeniu vysokokvalifikovaných odborníkov v jednotlivých profesiách sektora, pripravených prijať výzvy budúcnosti (Industry4Europe). Okrem toho je potrebné venovať významnú pozornosť aj legislatívnym a procesným návrhom, ktoré pri správnom nastavení dokážu vytvoriť vhodné prostredie pre rozvíjanie ľudských zdrojov v sektore.

Zvýšené nároky na prípravu budúcich zamestnancov budú firmy prenášať do procesu prípravy a štruktúry učebných osnov a praxe v oblasti stredného školstva a formou úzkej spolupráce s univerzitami aj pri ovplyvňovaní vedy, výskumu a štruktúry študijných odborov týchto inštitúcií. Táto spolupráca musí byť intenzifikovaná aj pre zabezpečenie zvyšovania kvalifikácie a úrovne poznania pedagogických zamestnancov stredných škôl s dôrazom na prepojenosť učebného procesu s praxou.

V oblasti vysokého školstva bude potrebné po vzore implementácie duálneho systému vzdelávania v strednom odbornom školstve sústrediť sa na zakomponovanie povinnej praxe aj v študijných programoch s technickým zameraním, čo bude mať pozitívny vplyv na komplexnosť a kvalitu absolventov.

V študijných programoch vysokého školstva sa očakáva pokračujúci trend implementácie digitalizácie a algoritmizácie výrobných procesov pre sektor. Úzke prepojenie vývoja, výskumu a aplikácie nízkoemisných technológií a nových materiálov bude nevyhnutnosťou nielen v študijných programoch, ale aj medzi zamestnávateľmi a vysokým školstvom. Absolventi budú musieť prepájať vedomosti a zručnosti z rozličných odborov, napr. IT, znižovanie emisií vrátane využívania vodíka v metalurgii, dátové analýzy a prácu s big data súbormi.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.