KATEGÓRIA INOVÁCIE: ALTERNATÍVNE PALIVÁ A POHONY

 SEKTOROVÉ APLIKÁCIE:

  1. Použitie vodíka pri tavení skla
  2. Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
  1. Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
  2. Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri tavení skla
  1. Použitie vodíka pri tavení skla

Pri spaľovaní vodíka nedochádza k emisiám CO2. Takéto tavenie je mnohonásobne ekologickejšie. Pre technológa nie je výzvou len správne nastaviť pomer spaľovacích plynov, ale taktiež zamedziť novým defektom homogénnosti v sklovine (bubliny, šlíry), predpovedať zmenenú životnosť taviacich agregátov, vybrať vhodné nové žiaruvzdorné materiály. Cieľom použitia vodíka pri tavení skla je v prvom rade zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie efektivity tavenia skla.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
diagnostika technologických problémov počas využitia vodíka pri tavení sklaaplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní zariadení využívajúcich vodík pri tavení skla
technológie a možnosti využitia vodíka pri tavení skladiagnostika technologických problémov počas využívania vodíka pri tavení skla
 kontrola kvality skloviny a dát zbieraných počas tavenia a spracovávania
 nastavovanie pomerov spaľovacích plynov pri tavení skla s použitím vodíka
 nastavovanie postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní technológií využívajúcich vodík (ohrev, ochranná atmosféra a pod.) pri výrobe nekovových materiálov
 nastavovanie zmien vo vsádzke podľa kvalitatívnych vlastností vstupných materiálov so zreteľom k zvýšenej vlhkosti v agregáte
 riadenie procesov údržby pri zavádzaní a nastavovaní novej technológie tavenia skla prostredníctvom vodíka
 spracovanie dokumentácie súvisiacej s inováciami vo výrobe nekovových materiálov
 vyhodnocovanie kvality skloviny po tavení s použitím vodíka
 zber, vyhodnocovanie a navrhovanie postupov pre technológie využívajúce vodík v sklárskej výrobe

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista údržby v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeOperátor sklárskeho taviaceho agregátuKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeTechnik prípravy a tavenia skloviny  

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu v rámci sklárskeho sektora sa z celkového počtu 23 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 11-tich zamestnaniach a 12 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

2. Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov

Používanie vodíka ako doplnku alebo náhrady v aplikáciách spaľovania paliva so vzduchom (kyslík) vedie k zvyšovaniu tepelného prenosu, v dôsledku čoho dochádza k rýchlejšiemu taveniu, zmäkčovaniu alebo výpalu nekovových materiálov. Cieľom použitia vodíka pri spracovávaní nekovových materiálov je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia nekovových materiálov a zníženie energetickej bilancie.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálovaplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní technológií využívajúcich vodík (ohrev, ochranná atmosféra a pod.) pri výrobe nekovových materiálov
 aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov vo výrobných procesoch a technológiách využívajúcich vodík
 nastavovanie postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní technológií využívajúcich vodík (ohrev, ochranná atmosféra a pod.) pri výrobe nekovových materiálov
 riadenie procesov aplikácie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
 skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie nových postupov, štandardov a technických prostriedkov pri technológiách využívajúcich vodík pri výrobe nekovových materiálov

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobky Technik výroby sklených a minerálnych materiálov 
KeramikaŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu  Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánu   
Stavebné a žiaruvzdorné materiályŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovPalič na pecných agregátochLaborant prípravy suroviny

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 24-roch zamestnaniach a 39 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

3. Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov

Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri tavení sklaaplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálovaplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
 aplikácia odpadového tepla pri predohreve sklárskej vsádzky, spaľovacích plynov a výhrev technologických zariadení a priestorov
 kontrola využívania odpadového tepla pri predohreve sklárskej vsádzky, spaľovacích plynov a výhrev technologických zariadení a priestorov
 nastavovanie procesov využitia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na výrobných zariadeniach vo výrobe nekovových materiálov
 nastavovanie technologických parametrov v závislosti od chodu výroby s využitím odpadového tepla vznikajúceho pri tavení skla
 nastavovanie technologických postupov využívania odpadového tepla na predohrev sklárskej vsádzky, spaľovacích plynov a výhrev technologických zariadení a priestorov
 riadenie procesov využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
 skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie nových postupov využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
 vyhodnocovanie dát zo senzorov a nastavovanie ďalších technologických parametrov využitia odpadového tepla v sklárskej výrobe

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista údržby v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeTechnik výroby sklených a minerálnych materiálovKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeOperátor sklárskeho taviaceho agregátuOperátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálovTechnik prípravy a tavenia skloviny
KeramikaŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu  Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánu 
Stavebné a žiaruvzdorné materiályŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovOperátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálovPalič na pecných agregátochStrojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálovÚpravár žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy suroviny  

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 41 zamestnaniach a 22 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí:[1]

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zametania podľa SKKR:

4. Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov

Bioplyn je alternatívou k zemnému plynu a jedná sa o objemovo rastúci obnoviteľný zdroj, ktorý pochádza z biologicky aktívnych centier (čističky vôd, skládky). Dnes je zemný plyn bežne využívaný pri spracovaní nekovových materiálov, a jeho nahradenie bioplynom by pre technológa znamenalo výzvu v logistike a zabezpečení stálych technologických parametrov.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálovaplikácia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
technológie použitia bioplynu (metánu) z obnoviteľných zdrojov pri tavení skladohľad nad odstraňovaním technologických vád a nedostatkov spojených s možnými kvalitatívnymi zmenami v spaľovacom agregáte
 dohľad nad stálosťou technologických parametrov počas tavenia skla
 nastavovanie procesov využitia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov výrobných zariadení
 nastavovanie kvalitatívnych procesov pri využívaní bioplynu
 predvídanie a odstraňovanie technologických vád a nedostatkov spojených s možnými kvalitatívnymi zmenami v spaľovacom agregáte
 riadenie procesov aplikácie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
 skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie nových postupov použitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
 predvídanie a odstraňovanie technologických vád a nedostatkov spojených s možnými kvalitatívnymi zmenami v spaľovacom agregáte
 riadenie procesov aplikácie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeOperátor sklárskeho taviaceho agregátuOperátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista údržby v sklárskej výrobeKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeTechnik prípravy a tavenia sklovinyTechnik výroby sklených a minerálnych materiálov  
KeramikaŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Stavebné a žiaruvzdorné materiályŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby stavebných materiálov

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 33 zamestnaniach a 30 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:


[1] Tabuľka nezobrazuje súčet vplyvov 100% keďže sú hodnoty matematicky zaokrúhľované.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.