Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzuje sektor verejné služby a správa divízia SK NACE Rev. 2: Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie.

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k väčším sektorom, pričom jeho podiel na celkovej zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 mierne zvýšil, a to z necelých 7 % na viac ako 7 %.

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vznikli v sektore verejné služby a správa v rámci celej SR len tri ekonomické subjekty, pričom rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované výlučne v rámci Bratislavského kraja.

Celkovo počas ostatných piatich rokov (t. j. 2017 až 2021) v sektore verejné služby a správa vzniklo len 16 ekonomických subjektov. Z dôvodu nízkeho počtu novovzniknutých subjektov je v sektorovej charakteristike uplatňovaná požiadavka ochrany dôverných údajov, pričom úhrnné údaje prezentuje nasledujúca tabuľka.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore verejné služby a správa v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore verejné služby a správa bol v rámci celej SR v uplynulých piatich rokoch najdynamickejší rok 2017, kedy v rámci sektora pribudli štyri nové subjekty. V ostatných sledovaných rokoch pribudli zhodne vždy traja noví účastníci sektorovo špecifických činností.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore verejné služby a správa v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ostatné právne formy zahrňovali všetky právne formy ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore verejné služby a správa v období rokov 2017 až 2021, pričom išlo o:

  • sedem rozpočtových organizácií,
  • päť príspevkových organizácií,
  • dve verejnoprávne inštitúcie a
  • dve družstvá.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to 4 ekonomické subjekty) v roku 2017 prostredníctvom ostatných právnych foriem. Vo zvyšných rokoch vo verejných službách a správe bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania rovnaká intenzita vzniku nových ekonomických subjektov, keďže každý rok vznikli zhodne tri.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora verejné služby a správa v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore verejné služby a správa v roku 2017, ich 100 % pôsobilo aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore verejné služby a správa v roku 2017, naďalej všetky pôsobili aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018. Ku koncu roku 2019 naďalej pôsobilo 75 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Miera prežitia ekonomických subjektov na úrovni 75 % už zostala nezmenená do 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.