Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 78 Sprostredkovanie práce, ďalej divíziu 80 Bezpečnostné a pátracie služby, ako aj divíziu 84 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie a divíziu 94 Činnosti členských organizácií.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora verejné služby a správa za roky 2009 a 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore verejné služby a správa patril v roku 2018 do vekovej skupiny 55 až 59 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 60 a viac, 55 až 59 a 50 až 54 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín  55 až 59, 45 až 49 a 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 60 a viac rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14,7 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 15,1 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa vyznačuje postupným zvyšovaním priemerného veku zamestnaných osôb, a to najmä u žien.

Zamestnanosť v sektore verejné služby a správa v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor verejné služby a správa tvorí 9,63 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi väčšie sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 42 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 41,6 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trnavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 14,8 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Trnavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Prešovskom kraji, a to na úrovni 13,45 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Žilinskom kraji, a to len 7,23 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 50 %, je v Prešovskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Banskobystrickom kraji, a to 66 %.

V sektore verejné služby a správa patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Odborní pracovníci verejnej správy; Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia; Odborní pracovníci v daňovej oblasti; Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti; Všeobecní administratívni pracovníci; Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 2,3 tis. do 6,9 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora verejné služby a správa z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore verejné služby a správa za rok 2018 dosahuje hodnotu 956 EUR, čo predstavuje 82 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 814 EUR, čo je 88 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore verejné služby a správa dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 1 281 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 598 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 138 EUR evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 528 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 94 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Úplné stredné všeobecné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Stredné (bez maturity) je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 85 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.