Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úvodná správa o sektore

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 78 Sprostredkovanie práce, 80 Bezpečnostné a pátracie služby, 84 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie, 94 Činnosti členských organizácií. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 189 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 9,6 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 42 %, zastúpenie žien dosiahlo 58 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 956 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 814 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora verejné služby a správa v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor verejné služby a správa je z hľadiska demografickej štruktúry charakteristický postupným zvyšovaním priemerného veku zamestnancov, pričom starnutie ľudských zdrojov sa medzi rokmi 2009 až 2018 najvýraznejšie prejavilo vo výraznom zvýšení podielu zamestnancov vo vekovej kategórii 60  a viac rokov, ako aj vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov. Sektor verejné služby a správa však nepatrí medzi tie sektory, ktoré budú musieť čeliť výzve súvisiacej so zabezpečením náhrady zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku s najvyššou intenzitou, ako sú napr. sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, sektor ťažba a úprava surovín, geológia a i.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora verejné služby a správa za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor verejné služby a správa sa v porovnaní s celým hospodárstvom okrem výraznejšieho zastúpenia žien vyznačuje taktiež vysokou kvalifikačnou úrovňou ľudských zdrojov, a to najmä veľkým podielom osôb s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a osôb s úplným stredným odborným vzdelaním. V porovnaní so zamestnanosťou v celej SR je sektor typický výrazne menším podielom vzdelania Vyučení, a to u oboch pohlaví. V sektore malo v roku 2018 približne 41 % zamestnaných osôb vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa, pričom približne 36 % malo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora verejné služby a správa za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

V sektore verejné služby a správa je, podobne ako v sektore administratíva, ekonomika, manažment, najviac zastúpené vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I, a to s približne 38 %-ným podielom na celkovej zamestnanosti. Viac ako 20 % zamestnancov v sektore má vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II. Približne 14 % zamestnancov sektora nadobudlo vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I, čo bol približne rovnaký podiel, ako v prípade zamestnancov so vzdelaním z hlavnej skupiny 3 Technické vedy a náuky II. Sektor verejné služby a správa poskytuje značný počet pracovných príležitostí taktiež pre zamestnancov so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky, ktorí tvorili približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti sektora v roku 2018.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore verejné služby a správa za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 462 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 458 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v  priemere 1 124 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a  to na úrovni 601 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.